athens

Τα έργα ψηφιοποίησης των υποθηκοφυλακείων και των πολεοδομιών σε τροχιά προκήρυξης


 Δύο από τα μεγαλύτερα έργα ψηφιοποίησης αρχείων του δημοσίου, συνολικού προϋπολογισμού 389 εκατ. ευρώ και μαζί με τα δικαιώματα προαίρεσης 535,9 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης εισέρχονται σε τροχιά προκήρυξης.

Πρόκειται για την «Ψηφιοποίηση αρχείου Υποθηκοφυλακείων για το Εθνικό Κτηματολόγιο» και την «Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας». Το πρώτο υλοποιείται από την Ελληνικό Κτηματολόγιο και το δεύτερο από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ).

Η προετοιμασία της διακήρυξής τους, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προχωρήσει και εκτός απρόοπτου θα προκηρυχθούν μέχρι το τέλος του έτους, προσελκύοντας λόγω του μεγέθους τους όλες τις μεγάλες εταιρείες και πολλές μικρότερες από το χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.

Όπως εκτιμάται το παρόν θα δώσουν, μεταξύ άλλων, ο ΟΤΕ ο οποίος διαθέτει πλέον μεγάλη εμπειρία από έργα Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθώς δραστηριοποιείται συστηματικά όλα τα τελευταία χρόνια, η Vodafone και η Wind, δύο εταιρείες που κάνουν τα πρώτα βήματά τους σε αυτόν το τομέα με προοπτική να λάβουν σημαντικό μερίδιο.

Σημαντικοί «παίχτες» είναι επίσης η Unisystem του ομίλου Quest, η Byte, η Space κ.α., ουσιαστικά το σύνολο των εταιρειών πληροφορικής καθώς τα έργα που σχεδιάζονται και έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση στον τομέα των ΤΠΕ ανέρχονται στο ποσό των 6 δις. ευρώ.

Η υλοποίησή τους εντός των χρονοδιαγραμμάτων (τα ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης έχουν περιθώριο μέχρι τέλος του 2026 και όσα είναι στο ΕΣΠΑ πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι το 2027, πρακτικά μέχρι το 2030) αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για τη χώρα και το αν θα κερδηθεί θα εξαρτηθεί κυρίως από την επιτάχυνση των διαδικασιών του δημοσίου.

Ειδικά στην ψηφιοποίηση των αρχείων των 390 Υποθηκοφυλακείων (ή 600 εκατ. σελίδες, βάσει εκτιμήσεων) οι κοινοπραξίες που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας με στελέχη της αγοράς να σημειώνουν ότι κινητοποιούνται περί τις 30 με 40 εταιρείες (μικρές και μεγάλες). Οι μεγαλύτερες εταιρείες θα έχουν κατά βάση ρόλο project manager.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικό Κτηματολόγιο περιλαμβάνεται το θέμα της διενέργειας του διαγωνισμού για την Ψηφιοποίηση του αρχείου των Υποθηκοφυλακείων.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ψηφιοποίηση του συνόλου των αρχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών, καθώς και η υλοποίηση ηλεκτρονικών Εφαρμογών και Συστήματος ∆ιαχείρισης εγγράφων και Ψηφιακών Αρχείων, στο οποίο διαμέσου διαδικτυακής πύλης θα μπορούν να έχουν πρόσβαση οι νόμιμα ενδιαφερόμενοι (πολίτες, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, κ.ά.).

Η ψηφιοποίηση περιλαμβάνει τόσο τη σάρωση των στοιχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών όσο και την καταχώρηση βασικών στοιχείων τους σε εξειδικευμένο σύστημα διαχείρισης εγγράφων και ψηφιακών αρχείων, ώστε να δημιουργηθεί ένα επίσημο ψηφιακό αντίγραφο του συστήματος το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται για να διενεργείται έρευνα στα στοιχεία του υποθηκοφυλακείου.

Επιπρόσθετα το έργο περιλαμβάνει την Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος ∆ιαχείρισης εγγράφων και Ψηφιακών Αρχείων, εντός του οποίου θα τηρείται το αρχείο στο διηνεκές. Το σύστημα αυτό θα παρέχει με web services τη δυνατότητα αξιοποίησης των στοιχείων του συστήματος από άλλα πληροφοριακά συστήματα του φορέα όπως είναι για παράδειγμα το Σύστημα Πληροφορικής του Εθνικού Κτηματολογίου (ΣΠΕΚ).

Ο προϋπολογισμός της συμφωνίας πλαίσιο χωρίς τα δικαιώματα προαίρεσης ανέρχεται σε 238,3 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και μαζί με τα δικαιώματα προαίρεσης σε 309,8 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια της Συμφωνίας Πλαισίου ορίζεται έως την εξάντληση του προϋπολογισμού της και κατά ανώτατο διάστημα τα τρία 3 έτη από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.

Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο με έως 4 οικονομικούς φορείς, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και υποβάλλουν αποδεκτές προσφορές. Σε περίπτωση ανάδειξης μικρότερου αριθμού οικονομικών φορέων, μπορεί να συναφθεί συμφωνία – πλαίσιο ακόμη και στην περίπτωση ανάδειξης ενός μόνο οικονομικού φορέα.

Αναφορικά με το έργο Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας το ΤΕΕ έχει καταθέσει προς έγκριση στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης το Τεχνικό Δελτίο ώστε να «κλειδώσει» η χρηματοδότηση και στη συνέχεια το Επιμελητήριο χρειάζεται ένα μήνα για να βγάλει στον αέρα την προκήρυξη.

Στο έργο αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι Υπηρεσίες Δόμησης του Δήμου Τρικάλων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, του Δήμου Ηρακλείου στην Περιφέρεια Κρήτης, του του πολεοδομικού ιστού των μητροπολιτικών Δήμων στην Περιφέρεια Αττικής, του Δήμου Πάτρας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και του Δήμου Καλαμαριάς στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η ψηφιοποίηση του αρχείου των οποίων θα γίνει στο πλαίσιο του Έργου του Ψηφιακού Χάρτη.

Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνία – πλαίσιο ανέρχεται σε 150,7 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και με τα δικαιώματα προαίρεσης σε 226,1 εκατ. ευρώ. Το έργο των πολεοδομιών θα ανατεθεί σε ένα φορέα.

About Freegr network

Από το Blogger.