freegr

ΕΠΙΛΟΓΗ να χρησιμοποιήσουν router της επιλογής τους αποκτούν οι καταναλωτές


 Τη δυνατότητα να προμηθεύονται και να χρησιμοποιούν τερματικό εξοπλισμό (π.χ. router) της επιλογής τους στο τοπικό ιδιωτικό δίκτυό τους, αποκτούν οι καταναλωτές από την 1η Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό που εξέδωσε η ΕΕΤΤ και αφορά τον καθορισμό του Σημείου Τερματισμού Δικτύου (ΣΤΔ) για παροχή σταθερής υπηρεσίας.

Ειδικότερα στον σχετικό κανονισμό της ΕΕΤΤ προσδιορίζεται η θέση του σημείου τερματισμού του δικτύου για παροχή σταθερής υπηρεσίας το οποίο αντιπροσωπεύει το όριο, για ρυθμιστικούς σκοπούς, μεταξύ του δημόσιου σταθερού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του ιδιωτικού δικτύου του τελικού χρήστη, και αποσαφηνίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εμπλεκόμενων μερών (τελικοί χρήστες, πάροχοι, κατασκευαστές τερματικού εξοπλισμού). Σε αυτό το πλαίσιο ορίζεται ότι ο πάροχος θα πρέπει να δημοσιεύει τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά του Σημείου Τερματισμού Δικτύου για παροχή σταθερών υπηρεσιών τηλεφωνίας και πρόσβασης στο διαδίκτυο και των κατάλληλων διεπαφών του δημόσιου σταθερού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω των οποίων παρέχονται οι εν λόγω υπηρεσίες στο κοινό, ώστε αφενός οι κατασκευαστές να μπορούν να δημιουργήσουν τα κατάλληλα τερματικά κι αφετέρου οι συνδρομητές να μπορούν να επιλέξουν το τερματικό της επιλογής τους, αν το επιθυμούν.

Σε περιπτώσεις ωστόσο χρήσης του τερματικού εξοπλισμού επιλογής του χρήστη και με στόχο την προστασία του δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ο πάροχος δύναται να αρνείται τη σύνδεση, είτε να αποσυνδέει, είτε να παύει την παροχή μέρους ή του συνόλου των υπηρεσιών εφόσον τερματικός εξοπλισμός αποδεδειγμένα δημιουργεί βλάβες στο δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών επηρεάζοντας άλλους χρήστες κατά τη λειτουργία της. Σε έκτακτες περιπτώσεις, ο πάροχος δύναται να αποσυνδέει τερματικό εξοπλισμό εφόσον υπάρχει ανάγκη για την προστασία του δικτύου υπό την προϋπόθεση ότι όπου είναι τεχνικά εφικτό παρέχεται στο χρήστη εναλλακτική δυνατότητα.

Σε κάθε περίπτωση ο πάροχος ενημερώνει τον τελικό χρήστη για την διακοπή εντός μιας (1) εργάσιμης ημέρας από
τη διακοπή, υποδεικνύοντας τον λόγο διακοπής, και τα προτεινόμενα βήματα για την ανάκτηση της υπηρεσίας.

Επιπλέον, ο πάροχος δεν φέρει ευθύνη για την εγκατάσταση, συντήρηση, ενεργοποίηση του τερματικού εξοπλισμού
και την άρση τυχόν δυσλειτουργίας της υπηρεσίας σε περίπτωση που ο τερματικός εξοπλισμός που έχει επιλέξει και χρησιμοποιεί ο συνδρομητής αποδεδειγμένα δημιουργεί προβλήματα στο δίκτυο του παρόχου.

Τέλος κατά τη διερεύνηση της βλάβης σε υπηρεσία συνδρομητή που χρησιμοποιεί τερματικό εξοπλισμό της επιλογής του, ο πάροχος δύναται να πραγματοποιήσει ή να ζητήσει από τον συνδρομητή να πραγματοποιήσει
έλεγχο στο σημείο τερματισμού δικτύου συνδέοντας προσωρινά για τον σκοπό της βλαβοδιαχείρισης εξοπλισμό που προσφέρει και είναι αποδεδειγμένα λειτουργικός.

Η δυνατότητα προμήθειας router επιλογής των καταναλωτών προσφέρεται σύμφωνα με την ΕΕΤΤ έχει ως στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την προώθηση της καινοτομία στην αγορά εξοπλισμού αλλά και την διευκόλυνση σε περίπτωση αλλαγής παρόχου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς ο χρήστης μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την ήδη υπάρχουσα τερματική συσκευή του ακόμα και αν επιλέξει νέο πάροχο.

Τι ισχύει για συνδέσεις FTTH

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι η περίπτωση του δικτύου οπτικών ινών (FTTH) εξειδικεύεται στον νέο κανονισμό, έτσι ώστε ο εξοπλισμός Optical Network Terminal (ΟΝΤ) να αποτελεί αρμοδιότητα του παρόχου και ο τερματικός εξοπλισμός (router) να αποτελεί επιλογή του χρήστη. Με τον τρόπο αυτό διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που ο πάροχος παρέχει τερματικό εξοπλισμό με ενσωματωμένο ΟΝΤ και προκειμένου να διασφαλιστεί η ελεύθερη επιλογή τερματικού εξοπλισμού από τον χρήστη, ο χρήστης μπορεί να ζητήσει την παροχή και εγκατάσταση διακριτού εξοπλισμού ΟΝΤ.

Το ίδιο ισχύει και για υπηρεσίες τηλεόρασης πρωτοκόλλου διαδικτύου (IPTV). Όταν ο πάροχος παρέχει στον συνδρομητή ειδικό εξοπλισμό ενσωματωμένο σε τερματικό εξοπλισμό, ο συνδρομητής μπορεί να ζητήσει την παροχή διακριτού ειδικού εξοπλισμού (mediabox) για την παροχή των υπηρεσιών IPTV.

Το αίτημα και στις δύο προαναφερθείσες περιπτώσεις μπορεί να υποβληθεί πριν την υπογραφή ή κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης που συνδέει τον πάροχο με τον συνδρομητή και ικανοποιείται από τον πάροχο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Στην περίπτωση όμως που ο συνδρομητής επιλέξει να χρησιμοποιεί τερματικό εξοπλισμό δικής του επιλογής ο πάροχος δεν ευθύνεται σε περίπτωση που ο συνδρομητής απενεργοποιήσει ρυθμίσεις αναγκαίες για την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών ή παρέμβει στην ορισθείσα από τον πάροχο πολιτική προστασίας ή παραμελήσει τη συντήρηση των αναβαθμίσεων του λογισμικού του τερματικού εξοπλισμού, εκθέτοντας τον τερματικό εξοπλισμό του σε κενά ασφαλείας που ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια προσωπικών δεδομένων ή παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών του ή απάτη εις βάρος του.

About Freegr network

0 Post a Comment:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.