freegr

Φοροδιαφυγή: Ποιοι μπαίνουν ψηλά στην "ατζέντα" με ψηφιακά εργαλεία το 2023


 Αυξημένα προβλέπεται να είναι τα έσοδα από φόρους το 2023 με βάση τα όσα καταγράφονται στον ψηφισθέντα Προϋπολογισμό. Συγκεκριμένα αναμένεται να ανέλθουν σε 56,748 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,3% έναντι του 2022. Να σημειωθεί τα έσοδα από φόρους για τη χρονιά που έκλεισε, εκτιμώνται στα 54,915 δις ευρώ αυξημένα κατά 4,86 δις ευρώ ή 9,7% έναντι του στόχου για τον Προϋπολογισμό του 2022.

Για να επιτευχθεί βέβαια ο στόχος του 2023 οι φορολογικές αρχές έχουν εκπονήσει ένα αναλυτικό σχέδιο ελέγχων με την αξιοποίηση νέων “έξυπνων” μεθόδων αλλά και στοιχείων από τραπεζικές συναλλαγές, αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές κτλ, με στόχο νναλυτικά, με βάση τον προγραμματισμό που έχει γίνει για το 2023 προβλέπονται  25.500 πλήρεις και μερικοί έλεγχοι, 15.500 στοχευμένοι επιτόπιοι έλεγχοι με τη χρήση on line εφαρμογών με tablet και φορητούς υπολογιστές, 2.500 έλεγχοι για την εκπλήρωση μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου αλλά και 900 έρευνες φοροδιαφυγής .

Υποθέσεις που παραγράφονται

Παράλληλα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στοχεύει και στην επίσπευση διαδικασιών για υποθέσεις από παρελθούσες χρήσεις όπου υπάρχει και κίνδυνος παραγραφής. Έτσι από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 70% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Επιμέρους ποσοστό 75% των ελέγχων , θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Ειδικότερα, σε σχέση με τη φορολογία κεφαλαίου στη πρώτη γραμμή μπαίνουν οι υποθέσεις του 2017, λόγω παρέλευσης στις 31 Δεκεμβρίου 2023, του σχετικού χρονικού περιθωρίου για την έκδοση πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου,  Οι υποθέσεις αυτές  αφορούν ακίνητα τα οποία δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας, δεν έχει γίνει δεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση προσωρινής αξία της Δ.Ο.Υ. και η διαφορά δηλωθείσας αξίας και προεκτίμησης υπερβαίνει το 30% ή η αξία της προεκτίμησης υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, αναμένεται να ελεγχθούν αναλυτικά τα στοιχεία που διέπουν την αγοραπωλησία, δηλαδή, οι προϋποθέσεις απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης, το εμβαδόν των ακινήτων καθώς και η αναγραφόμενη στο συμβόλαιο, τιμή τού ακινήτου. Θα απαιτηθεί, δε, προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ και θα ελεγχθεί  εάν το τέκνο δικαιούται απαλλαγή από το φόρο γονικής παροχής, λόγω πρώτης κατοικίας.

Μεγάλη φοροδιαφυγή

Στο μέτωπο των ειδικών ερευνών μεγάλης φοροδιαφυγής δρομολογούνται οι διαδικασίες ώστε να τρέξουν το 2023:

 • 170 υποθέσεις έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών
 • 100 υποθέσεις ερευνών αξιοποίησης νέων πληροφοριών και δεδομένων
 • 50 υποθέσεις ειδικών ερευνών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου
 • 580 υποθέσεις ερευνών φοροδιαφυγής που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασίας ψηφιακών αρχείων.

Νέα δομή

Στο μεταξύ ΑΑΔΕ προχωρά σε ανασύνταξη με “οδηγό” την καλύτερη διαλειτουργική αξιοποίηση των δυνάμεων που έχει. Έτσι στήνονται δυο νέες διευθύνσεις, η Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών, αλλά και  τέσσερις οργανικές μονάδες, επιπέδου Διεύθυνσης με παράλληλα αναδιάρθρωση αρμοδιοτήτων των Ελεγκτικών Κέντρων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, καθώς και των επιμέρους τμημάτων φορολογικών ελέγχων και εισπράξεων φόρων της ΑΑΔΕ.

Στους στόχους των νέων υπερ-διευθύνσεων και των τμημάτων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

 • Η μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων μέσα από βελτιωμένες διαδικασίες ελέγχου και είσπραξης αυτών.
 • Ο εντοπισμός, η καταπολέμηση φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής.
 • Η διασφάλιση της συνεργασίας με τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, καθώς και με τις υπηρεσίες αυτής, που είναι συναρμόδιες ή εμπλεκόμενες σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης.
 • Ο συντονισμός, η ανάπτυξη, η παρακολούθηση των διεθνών οικονομικών σχέσεων σε πολυμερές και διμερές διακρατικό επίπεδο και της σχετικής διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας.
 • Η συνδρομή στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών προς τους φορολογουμένους καθώς και η ενίσχυση της εθελοντικής συμμόρφωσης αυτών.
 • Η διασφάλιση της ορθής και ενιαίας εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά στους φορολογικούς ελέγχους, καθώς και στους ελέγχους δέουσας επιμέλειας, προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση: α) της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του φοροελεγκτικού μηχανισμού και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των φορολογουμένων και β) της ποιότητας του ελεγκτικού έργου του φοροελεγκτικού μηχανισμού για τη μεγιστοποίηση της διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου.
 • Η διασταύρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων «MyData».
 • Ο καθορισμός των υπόχρεων έκδοσης αποδείξεων λιανικών συναλλαγών με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών, καθώς και εξαιρέσεων από τη χρήση αυτών.
 • Η εκπόνηση προγραμμάτων ελέγχου της ορθής και ποιοτικής εφαρμογής των διαδικασιών ελέγχου για την βελτίωση αυτών, προγραμμάτων, που αφορούν στο φορολογικό πιστοποιητικό και την τήρηση διαδικασιών για το εύρος τύπων ελέγχου.
 • Η μελέτη και η εισήγηση για την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την ποινικοποίηση της φοροδιαφυγής, ιδίως για την επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών, τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, πριν από την απόκτηση εκτελεστού τίτλου και των προληπτικών και διασφαλιστικών μέτρων κατά τον έλεγχο και τα πρόστιμα και τις λοιπές διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται κατόπιν ελέγχου.
 • Η γραπτή συναίνεση για τη μη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, ακόμη και όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, σε ειδικές περιπτώσεις διασφάλισης σοβαρών συμφερόντων του Δημοσίου ή σε περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος και μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή.
 • Η παρακολούθηση της δικαστηριακής νομολογίας, που αφορά σε φορολογικά θέματα.
 • Ο συντονισμός και η υποστήριξη των ενεργειών της ΑΑΔΕ για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
 • Η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο περί αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών.
 • Η υποστήριξη των ελέγχων δέουσας επιμέλειας, αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
 • Η εκπόνηση ειδικών επιχειρησιακών προγραμμάτων ελέγχων ηλεκτρονικού εμπορίου, ενδοομιλικών συναλλαγών, εξωχώριων (offshore) εταιρειών. Η μελέτη, έρευνα και συγκέντρωση στοιχείων από φορολογουμένους και από αρμόδιες υπηρεσίες στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, για θέματα ελέγχου ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Η διερεύνηση συναλλαγών Ελλήνων φορολογουμένων με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρες με ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς.

α αποκαλύψει υποθέσει με μαύρο χρήμα ή φοροδιαφυγή.


About Freegr network

0 Post a Comment:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.