freegr

E.E. έρευνας για το καταναλωτικό διαδίκτυο των πραγμάτων Internet of TThings in E.U.

 


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της τομεακής έρευνας για τον ανταγωνισμό που διεξήγαγε στις αγορές καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με το διαδίκτυο των πραγμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προκαταρκτική έκθεση επιβεβαιώνει τη ραγδαία ανάπτυξη αυτών των αγορών, αλλά εντοπίζει και πιθανές ανησυχίες που εξέφρασαν οι συμμετέχοντες στην τομεακή έρευνα.


Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος, Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Όταν ξεκινήσαμε αυτή την τομεακή έρευνα, θεωρούσαμε ότι υπήρχε ο κίνδυνος να εμφανιστούν ρυθμιστές πρόσβασης σε αυτόν τον τομέα. Ανησυχούσαμε ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη δύναμή τους για να διαστρεβλώσουν τον ανταγωνισμό, εις βάρος των αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Από τα πρώτα αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν σήμερα, φαίνεται ότι πολλοί ενδιαφερόμενοι του τομέα συμμερίζονται τις ανησυχίες μας. Η ύπαρξη θεμιτού ανταγωνισμού είναι απαραίτητη για να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι τεράστιες δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο των πραγμάτων για την καθημερινή ζωή των καταναλωτών. Η παρούσα ανάλυση θα αποτελέσει τη βάση για τις μελλοντικές μας ενέργειες επιβολής και ρύθμισης, επομένως περιμένουμε με ενδιαφέρον να λάβουμε περαιτέρω παρατηρήσεις από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τους προσεχείς μήνες».


Η τομεακή έρευνα στο καταναλωτικό διαδίκτυο των πραγμάτων ξεκίνησε στις 16 Ιουλίου 2020 στο πλαίσιο της ψηφιακής στρατηγικής της Επιτροπής, έπειτα από ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης». Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η Επιτροπή συγκέντρωσε πληροφορίες από περισσότερες από 200 εταιρείες διαφόρων μεγεθών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στις αγορές καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών διαδικτύου των πραγμάτων και εδρεύουν σε ολόκληρη την Ευρώπη, την Ασία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι εταιρείες αυτές κοινοποίησαν επίσης στην Επιτροπή περισσότερες από 1000 συμφωνίες. Όλες αυτές οι πληροφορίες αποτελούν τη βάση της προκαταρκτικής έκθεσης που δημοσιεύθηκε σήμερα.


Κύρια πορίσματα της προκαταρκτικής έκθεσης
 

Τα πορίσματα της προκαταρκτικής έκθεσης για την τομεακή έρευνα στο καταναλωτικό διαδίκτυο των πραγμάτων καλύπτουν: i) τα χαρακτηριστικά των καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών διαδικτύου των πραγμάτων, ii) τα χαρακτηριστικά του ανταγωνισμού στις εν λόγω αγορές, iii) τους κύριους τομείς που προκαλούν ανησυχία στους συμμετέχοντες στην έρευνα όσον αφορά τη σημερινή λειτουργία των καταναλωτικών αγορών διαδικτύου των πραγμάτων, καθώς και τις μελλοντικές προοπτικές τους.


Χαρακτηριστικά των καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών διαδικτύου των πραγμάτων
 

Στην προκαταρκτική έκθεση αναφέρεται ότι το καταναλωτικό διαδίκτυο των πραγμάτων είναι ένας σχετικά νέος τομέας ο οποίος αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και γίνεται μέρος της καθημερινής μας ζωής ολοένα και περισσότερο. Επιπλέον, παρατηρείται μια τάση αύξησης της διαθεσιμότητας και της πληθώρας φωνητικών βοηθών ως διεπαφών χρήστη που καθιστούν εφικτή την αλληλεπίδραση με διαφορετικές έξυπνες συσκευές και υπηρεσίες του καταναλωτικού διαδικτύου των πραγμάτων.Χαρακτηριστικά του ανταγωνισμού στις αγορές καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών διαδικτύου των πραγμάτων


Η πλειονότητα των συμμετεχόντων στην τομεακή έρευνα θεωρούν ότι τα βασικότερα εμπόδια για την είσοδο στον τομέα ή την επέκταση σε αυτόν είναι το κόστος των τεχνολογικών επενδύσεων και οι συνθήκες ανταγωνισμού. Σύμφωνα με τις απαντήσεις, το κόστος των τεχνολογικών επενδύσεων είναι ιδιαίτερα υψηλό στην αγορά φωνητικών βοηθών. Όσον αφορά τις συνθήκες ανταγωνισμού, πολλοί συμμετέχοντες κάνουν λόγο για δυσκολίες στον ανταγωνισμό με καθετοποιημένες εταιρείες που έχουν διαμορφώσει δικά τους οικοσυστήματα εντός και πέραν του τομέα του καταναλωτικού διαδικτύου των πραγμάτων (π.χ. Google, Amazon ή Apple). Δεδομένου ότι οι εν λόγω παράγοντες παρέχουν τα πιο διαδεδομένα λειτουργικά συστήματα έξυπνων και κινητών συσκευών και τους κορυφαίους φωνητικούς βοηθούς, καθορίζουν τις διαδικασίες ενσωμάτωσης έξυπνων συσκευών και υπηρεσιών στο σύστημα του καταναλωτικού διαδικτύου των πραγμάτων.


Κύριοι τομείς πιθανών ανησυχιών

1.    Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με ορισμένες πρακτικές αποκλειστικότητας και δεσμευμένων πωλήσεων όσον αφορά τους φωνητικούς βοηθούς, καθώς και πρακτικές που περιορίζουν τη δυνατότητα χρήσης διαφορετικών φωνητικών βοηθών στην ίδια έξυπνη συσκευή.
2.    Η προκαταρκτική έκθεση παραθέτει επίσης ορισμένες πιθανές ανησυχίες που εξέφρασαν οι συμμετέχοντες όσον αφορά τη θέση των φωνητικών βοηθών και των λειτουργικών συστημάτων έξυπνων συσκευών ως ενδιάμεσων μεταξύ, αφενός, των χρηστών και, αφετέρου, των έξυπνων συσκευών ή των καταναλωτικών υπηρεσιών διαδικτύου των πραγμάτων. Η θέση αυτή, σε συνδυασμό με τον κεντρικό τους ρόλο στην παραγωγή και συλλογή δεδομένων, τους επιτρέπει να ελέγχουν τις σχέσεις των χρηστών. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν επίσης ανησυχίες σχετικά με τη δυνατότητα εντοπισμού και ορατότητας των καταναλωτικών τους υπηρεσιών διαδικτύου των πραγμάτων.
3.    Οι πάροχοι λειτουργικών συστημάτων έξυπνων συσκευών και φωνητικών βοηθών φαίνεται ότι έχουν εκτεταμένη πρόσβαση σε δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις χρηστών με έξυπνες συσκευές και καταναλωτικές υπηρεσίες διαδικτύου των πραγμάτων τρίτων μερών. Οι συμμετέχοντες στην τομεακή έρευνα θεωρούν ότι αυτή η πρόσβαση και η συσσώρευση μεγάλου όγκου δεδομένων θα μπορούσε όχι μόνο να ωφελήσει τους παρόχους φωνητικών βοηθών για τη βελτίωση των φωνητικών βοηθών τους γενικής χρήσης και τη θέση τους στην αγορά, αλλά και να τους δώσει τη δυνατότητα να ασκήσουν ευκολότερα επιρροή σε γειτονικές αγορές.
4.    Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, η επικράτηση ιδιοταγούς τεχνολογίας, η οποία ενίοτε οδηγεί στη δημιουργία «de facto προτύπων», σε συνδυασμό με τον κατακερματισμό της τεχνολογίας και την έλλειψη κοινών προτύπων, εγείρουν ανησυχίες σχετικά με την έλλειψη διαλειτουργικότητας στον τομέα του καταναλωτικού διαδικτύου των πραγμάτων. Ειδικότερα, διατυπώθηκε η άποψη ότι ορισμένοι πάροχοι φωνητικών βοηθών και λειτουργικών συστημάτων ελέγχουν μονομερώς τη διαλειτουργικότητα και τις διαδικασίες ολοκλήρωσης και είναι σε θέση να περιορίζουν τις λειτουργικές δυνατότητες έξυπνων συσκευών και καταναλωτικών υπηρεσιών διαδικτύου των πραγμάτων τρίτων μερών, σε σύγκριση με τις δικές τους.


Επόμενα βήματα
 

Η προκαταρκτική έκθεση για τα πορίσματα της τομεακής έρευνας θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση για περίοδο δώδεκα εβδομάδων, έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα έχουν την ευκαιρία να διατυπώσουν παρατηρήσεις σχετικά με τα πορίσματα της τομεακής έρευνας, να υποβάλουν πρόσθετες πληροφορίες ή να αναφέρουν άλλα σημεία που εγείρουν ανησυχίες.


Η Επιτροπή θα επιδιώξει να δημοσιεύσει την τελική έκθεση το πρώτο εξάμηνο του 2022.


Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν στο πλαίσιο της τομεακής έρευνας για το καταναλωτικό διαδίκτυο των πραγμάτων θα προσανατολίσουν τις μελλοντικές δραστηριότητες επιβολής και ρύθμισης της Επιτροπής. Κάθε μέτρο επιβολής των κανόνων ανταγωνισμού μετά την τομεακή έρευνα θα πρέπει να βασίζεται σε κατά περίπτωση αξιολόγηση. Τα πορίσματα της τομεακής έρευνας μπορούν επίσης να συμβάλουν στη νομοθετική συζήτηση που διεξάγεται επί του παρόντος σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την πράξη για τις ψηφιακές αγορές. zougla


What is the Internet of Things?

The Internet of Things (IoT) is a network of billions of interconnected devices or systems (‘things’) that can be remotely controlled over the Internet. These devices collect and exchange data that can be analysed and aggregated for use in monitoring, maintenance and improvement of processes, with the goal of delivering products and services to consumers.

IoT for citizens and communities

IoT-enabled solutions can play an important role in addressing most of these challenges. For example, the EU-funded project SynchroniCity has already demonstrated the significant benefits that can be derived from IoT solutions in the area of smart cities and communities. Furthermore, as this and other projects have demonstrated, developing a human-centric approach to the use of IoT technology can lead to solutions that fully incorporate fundamental European values such as trust, security and inclusion. The European Union is strengthening its response to these issues through initiatives such as WiFi4EU and the Next-Generation Internet initiative

What is the EU doing in the area of IoT?

The European Union is currently supporting twelve Large-Scale Pilot projects under the focus area Digitising European Industry in Horizon 2020, with a financial contribution of more than €200 million. The programme was launched in 2016 with the aim of developing and demonstrating IoT solutions for key societal challenges such as smart cities, smart agriculture, homes & energy, healthcare, and automated driving in Europe. This includes specific support to a large number of innovative SMEs and start-ups for putting these solutions to the market.

Foundational technological and development has also been funded to ensure that:

 • Future IoT solutions can interoperate and share data openly
 • IoT security and privacy is included by design
 • Europe can supply open platforms and standardsbased solutions for the Internet of Things

Policy issues

IoT solutions need to be interoperable, scalable, trusted, accessible and usable. Therefore, the European Commission continues to work in the areas of IoT system architecture and standards, especially on interoperability and cybersecurity, as well as on the regulatory challenges that are necessary to deploy the Internet of Things in a safe and secure manner.

How will the large-scale pilots benefit European citizens and industry?

Activage project: Smart living environments to support the elderly

 • Improves quality of life for the elderly, accommodating active and healthy ageing solutions
 • Ensures the sustainability of European social and healthcare systems by enabling new business models that maximise the value of technology, open data, open systems and open services
 • Creates and fosters a culture of social participation by engaging local stakeholders, including older people and their families

IoF2020 project: Smart farming and food security

 • Deploys IoT technologies that help make open-air cultural and sporting events more secure, safe and enjoyable
 • Benefits all stakeholders in the promotion and preservation of European culture while complying with the EU and national regulations, such as data protection
 • Supports the creation of new business applications and services by providing open data, developer tools and business models

Synchronicity project: Reference zones in EU cities

 • Delivers a high quality of life for smart cities and communities, while implementing standards of efficiency, security and sustainability
 • Opens a global IoT marketplace where cities and businesses create and trade common digital services to improve citizens’ wellbeing and grow local economies in Europe and beyond
 • Benefits 19 cities with more effective standards-based innovation and procurement, bringing together 33 partners from 9 European countries and 1 from South Korea

Autopilot project: Autonomous vehicles in a connected environment

 • Develops a range of driving services by employing the Internet of Things’ potential to improve automated driving

 • Accelerates the transformation from connected vehicles to highly and fully automated vehicles

 • Increases safety, providing more comfort and creating business opportunities for mobility services

U4IoT project: User Engagement for Large-Scale Pilots in the Internet of Things

 • Provides support with end-user engagement methodologies
 • Supports communication, sharing and dissemination of knowledge
 • Enables a citizendriven process by combining multidisciplinary expertise and complementary mechanisms from European state-ofthe-art technologies

CREATE-IoT: Crossfertilisation through alignment, synchronisation and exchanges for IoT

 • Stimulates exchange between IoT initiatives
 • Supports the development and growth of IoT ecosystems based on open technologies and platforms
 • Fosters the uptake in EU Member States

Further large-scale pilots to be launched in 2019:

 • Four pilots in Artificial Intelligence and IoT-based health prevention and care for the ageing population
 • Two pilots in precision farming
 • Four pilots in the Internet of Things, Big Data and Smart Energy

What's next?

Under the next research and innovation framework programme Horizon Europe, the Internet of Things will mainly be supported under the heading of Next Generation Internet. The objective of research and innovation actions in this area is to:

 • Contribute to an industrial partnership on smart networks and service infrastructures;
 • Develop and demonstrate novel IoT concepts and solutions (including realtime applications);
 • Underpin the Next-Generation Internet vision and make provision for predicting future events;
 • Trigger actions and move decisions to the point of interest in order to better serve the end-user

About Freegr network

Από το Blogger.