Europe

Κομισιόν – Νέες αλλαγές προτείνονται για τα ευρυζωνικά δίκτυα

 


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε σήμερα στοχευμένη δημόσια διαβούλευση, καλώντας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με την προτεινόμενη αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή των κανόνων στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων όσον αφορά την ταχεία ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων («κατευθυντήριες γραμμές για τα ευρυζωνικά δίκτυα»). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στη διαβούλευση έως τις 11 Φεβρουαρίου 2022.

Η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε σχετικά: «Καλούμε τώρα όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις προτεινόμενες στοχευμένες αλλαγές στις κατευθυντήριες γραμμές για τα ευρυζωνικά δίκτυα. Θέλουμε να διευκολύνουμε τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων Gigabit και 5G. Συγχρόνως θέλουμε να περιορίσουμε τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού όταν η αγορά δεν είναι αποτελεσματική.»

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τα ευρυζωνικά δίκτυα θέλουν να διευκολύνουν την ανάπτυξη και υιοθέτηση ευρυζωνικών δικτύων σε περιοχές που πάσχουν από ανεπαρκείς υπηρεσίες συνδεσιμότητας, όπως οι απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές της ΕΕ. Επιτρέπουν στα κράτη μέλη, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να υποστηρίζουν σύγχρονες υποδομές, ικανές να παρέχουν στους τελικούς χρήστες οικονομικά προσιτές υπηρεσίες συνδεσιμότητας υψηλής ποιότητας και να μειώνουν το ψηφιακό χάσμα όταν οι εμπορικοί φορείς εκμετάλλευσης δεν έχουν κίνητρο να επενδύσουν. Ταυτόχρονα, οι κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν και στην προστασία των ιδιωτικών επενδύσεων, καθώς προβλέπουν ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία δημόσια παρέμβαση όταν επενδύουν ιδιωτικοί φορείς, αλλά και στην προώθηση του θεμιτού ανταγωνισμού μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών επιλογής, τεχνολογικής ουδετερότητας και απαιτήσεων ανοικτής πρόσβασης.

Η Επιτροπή προέβη σε αξιολόγηση των ισχυουσών κατευθυντήριων γραμμών για τα ευρυζωνικά δίκτυα. Από την αξιολόγηση προέκυψε ότι οι ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές λειτουργούν ικανοποιητικά, είναι σε γενικές γραμμές κατάλληλες για τον επιδιωκόμενο σκοπό και έχουν συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων. Ταυτόχρονα, από την αξιολόγηση προέκυψε ότι απαιτούνται ορισμένες στοχευμένες προσαρμογές των υφιστάμενων κανόνων, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά και την τεχνολογία, καθώς και οι ταχέως εξελισσόμενες ανάγκες συνδεσιμότητας όπως αυτές αποτυπώνονται στις τρέχουσες προτεραιότητες της ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή προτείνει διάφορες στοχευμένες αλλαγές. Πιο συγκεκριμένα, η προτεινόμενη αναθεώρηση συνίσταται στα εξής:

– Θέσπιση νέων ορίων ταχύτητας για τη δημόσια στήριξη των σταθερών δικτύων Gigabit και νέες κατευθυντήριες γραμμές για τη στήριξη της ανάπτυξης κινητών δικτύων. Στόχος είναι: i) να αποτυπωθούν οι αυξανόμενες ανάγκες συνδεσιμότητας των τελικών χρηστών· και ii) να αποσαφηνιστούν οι όροι υπό τους οποίους μπορεί να χορηγηθεί στήριξη, ιδίως όσον αφορά την ύπαρξη δυσλειτουργίας της αγοράς και τις επιδόσεις που πρέπει να επιτύχουν τα δίκτυα.

– Εισαγωγή νέας κατηγορίας πιθανής ενίσχυσης, ιδίως με τη μορφή μέτρων από την πλευρά της ζήτησης που υποστηρίζουν την υιοθέτηση σταθερών και κινητών δικτύων (κουπόνια). Σκοπός είναι να εγγυηθούμε την ασφάλεια δικαίου, αποσαφηνίζοντας τις προϋποθέσεις συμβατότητας που εφαρμόζει η Επιτροπή σε σχέση με τα εν λόγω μέτρα, με βάση την πρόσφατη πρακτική.

– Περαιτέρω αποσαφήνιση ορισμένων εννοιών που είναι σημαντικές για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων που διενεργεί η Επιτροπή, όπως, μεταξύ άλλων, η χαρτογράφηση, οι δημόσιες διαβουλεύσεις που πρέπει να διενεργούνται πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης, η ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής, οι υποχρεώσεις πρόσβασης χονδρικής και η επέκταση των επιδοτούμενων δικτύων με ιδιωτικά κεφάλαια.

Το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για τα ευρυζωνικά δίκτυα αλλά και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση διατίθενται στο διαδίκτυο.

Επόμενα βήματα

Εκτός από τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη που ξεκίνησε σήμερα, το προτεινόμενο κείμενο κατευθυντήριων γραμμών για τα ευρυζωνικά δίκτυα θα συζητηθεί σε συνεδρίαση μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, η οποία θα πραγματοποιηθεί προς το τέλος της περιόδου διαβούλευσης. Η διαδικασία αυτή θα εξασφαλίσει ότι τόσο τα κράτη μέλη όσο και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι θα έχουν επαρκείς ευκαιρίες να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους για το σχέδιο πρότασης της Επιτροπής.

Η έγκριση των νέων κατευθυντήριων γραμμών για τα ευρυζωνικά δίκτυα προβλέπεται για τα μέσα του 2022.

About Freegr network

Από το Blogger.