athens

Προκήρυξη 4 έργων ψηφιακού μετασχηματισμού, 58 εκατ. ευρώ, από την ΚτΠ

4 μεγάλα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 58 εκατ. ευρώ, τα οποία αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά στην βελτίωση της λειτουργίας του δημοσίου τομέα, προκήρυξε η Κοινωνία της Πληροφορίας «πατώντας start» για την υλοποίησή τους. Συγκεκριμένα, η ΚτΠ ΜΑΕ προχώρησε στη δημοσίευση των προκηρύξεων των διεθνών διαγωνισμών αυτών των έργων, τα οποία είναι: 

  • 1. «Μεταρρύ́θμιση του Δη


    μοσιονομικού́ Συστήματος στην κεντρική́ διοίκηση και τη λοιπή́ γενική́ κυβέρνηση (Gov-ERP)»

To έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 51.522.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι από τα πρώτα έργα Πληροφορικής, το οποίο εντάσσεται στο ταμείο Ανάκαμψης. Ο χρόνος υλοποίησής του υπολογίζεται σε 48 μήνες.

Αντικείμενο του έργου, αποτελεί η παροχή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών για:

-Τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών στο πλαίσιο εφαρμογής της δημοσιονομικής πολιτικής, με τη χρήση πληροφοριακού συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης.- Την αναβάθμιση των εφαρμογών πληροφορικής που σχετίζονται με τις διαδικασίες δημοσιονομικής πολιτικής, με την εγκατάσταση και λειτουργία του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Διαχείρισης

-Την υποστήριξη των αναγκών του νέου Λογιστικού Πλαισίου για τη γενική κυβέρνηση τόσο σε καθημερινό παραγωγικό επίπεδο για τους φορείς την κεντρικής διοίκησης, όσο και σε επίπεδο συγκέντρωσης όλων των αναγκαίων στοιχείων για τη σύνταξη ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και λοιπών χρηματοοικονομικών και δημοσιονομικών αναφορών γενικής κυβέρνησης.

-Τη συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων από το σύνολο των φορέων της γενικής κυβέρνησης με σκοπό τη βελτίωση της πληροφόρησης για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής της χώρας, μέσω του συστήματος προϋπολογισμού επιδόσεων, της επισκόπησης δαπανών και δραστηριοτήτων, της παρακολούθησης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, της χρηματοοικονομικής κατάστασης, καθώς και της χρηματοοικονομικής επίδοσης των φορέων, λαμβάνοντας υπόψη και όποιες άλλες εφαρμογές υπάρχουν για το σκοπό αυτό (Μητρώο Δεσμεύσεων κλπ).

-Την υποστήριξη της ταξινόμησης βάσει προγραμμάτων του Π/Υ και τη διασύνδεσή της με τα λοιπά είδη ταξινομήσεων (οικονομική, διοικητική, λειτουργική -Την υποστήριξη των καθημερινών εργασιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και των φορέων της κεντρικής διοίκησης, κατά λόγο αρμοδιότητας, για την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού επιδόσεων και της περιβαλλοντικής διάστασης του προϋπολογισμού/green budgeting.

-Tην παρακολούθηση της ρευστότητας της κεντρικής διοίκησης και των λοιπών φορέων της γενικής κυβέρνησης στο πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου.

-Την παροχή υπό μορφή υπηρεσίας της απαιτούμενης υποδομής (εξοπλισμός, λογισμικό συστήματος, λοιπό υποστηρικτικό λογισμικό) που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη και τον έλεγχο του ΟΠΣΥΔΔ.

-Την παροχή των αναγκαίων αδειών χρήσης για την υλοποίηση και πλήρη λειτουργία του ΟΠΣΥΔΔ (συμπεριλαμβανομένης της Βάσης Δεδομένων).

    2.«Μετασχηματισμός διαδικασιών Προξενικών Υπηρεσιών»

To έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 4.850.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΚΤ και από Εθνικούς Πόρους. Ο χρόνος υλοποίησής του υπολογίζεται σε 24 μήνες.

Αντικείμενο του έργου είναι o μετασχηματισμός και ψηφιοποίηση των διαδικασιών των παρεχόμενων προξενικών υπηρεσιών, μέσω της λειτουργίας υπηρεσίας εικονικής υποβοήθησης με χρήση τεχνητής νοημοσύνης (virtual assistant), για πρόσβαση στην πληροφορία, ψηφιακή υποβολή εγγράφων και διασύνδεση με ψηφιακές πλατφόρμες της γενικής κυβέρνησης. Με απώτερο στόχο την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας με εναλλακτικούς τρόπους διεκπεραίωσης αιτημάτων πέραν της φυσικής παρουσίας των πολιτών.

Οι νέες διαδικασίες θα υποστηρίζουν και θα περιλαμβάνουν την άμεση και επί 24ωρης βάσης επικοινωνία των πολιτών με τις προξενικές Αρχές, στα εξής θέματα:

   α) απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας,

   β) στρατολογικά θέματα όπως, κατάταξη, αναβολή, απαλλαγή, μειωμένη θητεία, αναγνώριση θητείας, εξαγορά θητείας,

   γ) έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίου και συγκεκριμένα οι προϋποθέσεις έκδοσης διαβατηρίου, το κόστος, ο χρόνος έκδοσης, ο τρόπος παραλαβής και οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο πολίτης σε περίπτωση κλοπής διαβατηρίου,

   δ) ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου και θανάτου,

   ε) έκδοση πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού, 

   στ) σύνταξη πληρεξουσίου,

   ζ) έκδοση πιστοποιητικών γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, ταυτοπροσωπίας, μετοίκησης, μονίμου κατοίκου εξωτερικού, μετατροπή άδειας οδήγησης, θεώρηση νοσηλίων, ακριβές αντίγραφο, μεταφορά κατοικίδιου στην Ελλάδα,

   η) οδηγίες αναφορικά με τους περιορισμούς στις μετακινήσεις λόγω Covid-19,

   θ) θέματα φορολογίας όπως οδηγίες για την πληρωμή φόρων, για την αποφυγή διπλής φορολογίας, πρόσβαση στο myTaxisNet, ορισμός φορολογικού εκπροσώπου,

   ι) έκδοση θεώρησης εισόδου.

   Μέσω εικονικής υποβοήθησης θα παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος πολίτης, ενώ συνημμένα θα μπορεί να βρει και τις σχετικές αιτήσεις. Επιπλέον, θα διατίθεται λίστα με στοιχεία επικοινωνίας μεταφραστών, καθώς και οδηγίες για να κλείσει κάποιος ηλεκτρονικά ραντεβού. Σε περιπτώσεις όπου εμπλέκονται συναρμόδιες υπηρεσίες (όπως για παράδειγμα για φορολογικά ή στρατολογικά θέματα), η υπηρεσία εικονικής υποβοήθησης θα παραπέμπει στην αντίστοιχη υπηρεσία παραθέτοντας τον σχετικό σύνδεσμο.

   Η υπηρεσία θα παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών (uploaded files) χωρίς να χρειάζεται αυτοπρόσωπη παρουσία στο προξενείο, εξοικονομώντας με αυτόν τον τρόπο, χρόνο και χρήματα για τους πολίτες. Σε περιπτώσεις που τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά ή μέσω ταχυδρομείου, ο πολίτης θα λαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες για την ημέρα και ώρα που δύναται να προσέλθει στο προξενείο και να παραλάβει τα έγγραφα. Τέλος, θα υπάρχει η δυνατότητα ολοκλήρωσης των διαδικασιών μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, μέσω της υπηρεσίας e-paravolo (για Αρχές εντός της ΕΕ) ή μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της προξενικής Αρχής.

   3. «Πληροφοριακό Σύστημα Αδειοδότησης Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΠΣΑΠΕ)»

To έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 952.320,00 ευρώ, χρηματοδοτείται από το «Πράσινο Ταμείο» και ο χρόνος υλοποίησής του υπολογίζεται σε 15 μήνες. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος Αδειοδότησης Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΠΣΑΠΕ). Το ΠΣΑΠΕ αποτελεί το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα διαχειρίζεται όλα τα στάδια αδειοδότησης έργων ΑΠΕ. Θα λειτουργεί ως μία «πύλη» μεταξύ του επενδυτή και των αδειοδοτικών αρχών, μέσω της οποίας ο ενδιαφερόμενος θα δύναται να εισάγει ηλεκτρονικά το αίτημα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του με τη συμπλήρωση φόρμας, να παρακολουθεί την εξέλιξη του και να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις εκδοθείσες αποφάσεις ή τις γνωμοδοτήσεις των αδειοδοτικών αρχών. Επιπλέον, τα πάσης φύσεως έγγραφα που αφορούν στην αδειοδοτική διαδικασία θα διακινούνται μέσω του νέου αυτού συστήματος, καθιστώντας τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων αδειοδοτικών αρχών απαραίτητη. Το ΥΠΕΝ θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την αδειοδοτική διαδικασία είτε συγκεντρωτικά για μια περιφέρεια είτε για ολόκληρη την επικράτεια, με σκοπό την παρακολούθηση της δυναμικής διείσδυσης των ΑΠΕ στο σύστημα και την προσαρμογή και επικαιροποίηση του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου των ΑΠΕ.

   4. «Επέκταση και παροχή υπηρεσιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης αιτημάτων των πολιτών, επιχειρήσεων, δημοσίων υπηρεσιών και λοιπών φορέων της διαδικτυακής πύλης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)»

   To έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 491.784 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΚΤ και από εθνικούς πόρους. Ο χρόνος υλοποίησής του υπολογίζεται σε 15 μήνες. 

   Αντικείμενο του έργου είναι η επέκταση των υπηρεσιών που παρέχει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προς τους πολίτες, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και λοιπούς φορείς μέσω της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών της. Ειδικότερα περιλαμβάνει :

   * Σχεδιασμό και υλοποίηση υποσυστήματος υποβοήθησης υπευθύνων επεξεργασίας σχετικά με τη διαχείριση περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων και εργαλείου υποβοήθησης της ΑΠΔΠΧ σχετικά με τη διαχείριση γνωστοποιήσεων περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

   * Σχεδιασμό και υλοποίηση υποσυστήματος αυτοεκτίμησης (self-assessment) σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία προσωπικών δεδομένων (προσανατολισμένο κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς).

   * Σχεδιασμό και υλοποίηση υποσυστήματος υποβοήθησης προγραμματισμού-εκτέλεσης διοικητικών ελέγχων ΑΠΔΠΧ.

   * Σχεδιασμό και υλοποίηση υποσυστήματος υποβοήθησης πολιτών στην υποβολή καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ.

   * Σχεδιασμό και υλοποίηση υποσυστήματος υποβοήθησης στην άσκηση δικαιωμάτων στους υπευθύνους επεξεργασίας.

   * Δημιουργία περιεχομένου web ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ιδίως για τα παιδιά.

About Freegr network

Από το Blogger.