freegr

Τα μεγάλα έργα και οι μεταρρυθμίσεις το 2022 για την ψηφιακή μετάβαση της χώρας


 Σε «ισχυρή ανάπτυξη με περισσότερες επενδύσεις και νέες καλύτερες δουλειές» αλλά και στην δημιουργία ενός «σύγχρονου Κράτους, λιτού και αποτελεσματικού που θα επικεντρώνεται διαρκώς στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη» στοχεύουν οι μεταρρυθμίσεις, οι δράσεις και τα έργα που δρομολογεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την τρέχουσα χρονιά. 

Η ενίσχυση της ψηφιακής στρατηγικής, η αναβάθμιση των οριζόντιων και τομεακών συστημάτων σε συνδυασμό με την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, η ενίσχυση των τηλεπικοινωνιών, η στήριξη των έργων για τις υποδομές εθνικής προτεραιότητας είναι μόνο μερικοί από τους άξονες της στρατηγικής του υπουργείου οι οποίοι σε συνδυασμό με τις  σύγχρονες δημόσιες υπηρεσίες, με την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και με την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αναμένεται να δώσουν στην χώρα μια νέα ταυτότητα. Κάθε ένας δε από τους προαναφερθέντες άξονες έχει συγκεκριμένα προσδοκώμενα αποτελέσματα τα οποία εκτιμάται ότι θα επιτευχθούν μέσα από συγκεκριμένο και προσδιορισμένο αριθμό δράσεων, έργων και μεταρρυθμίσεων. 

1.Ενίσχυση Ψηφιακής Στρατηγικής

Για την ενίσχυση της Ψηφιακής Στρατηγικής για παράδειγμα, η χώρα σκοπεύει να αξιοποιήσει και να επικαιροποιήσει την Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού προωθώντας προς υλοποίηση όλα τα ώριμα έργα. Παράλληλα στοχεύει να καθορίσει τις στρατηγικές κατευθύνσεις που συμπληρώνουν την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική αλλά και τις δράσεις που διευκολύνουν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Τέλος έμφαση αναμένεται να δοθεί και στην αξιοποίηση και βελτίωση της διαχείρισης των ανοικτών δημόσιων δεδομένων είτε εφαρμόζοντας προτυποποιημένες πρακτικές διαχείρισης, είτε ευαισθητοποιώντας το ευρύ κοινό για τα οφέλη επαναχρησιμοποιήσής τους προς δημόσιους, ιδιωτικούς και κοινωνικούς σκοπούς

Αρωγός σε αυτή την κατεύθυνση θα είναι και η ωρίμανση των δράσεων του νέου ΕΣΠΑ για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 αλλά και η ενίσχυση της ψηφιακής προσβασιμότητας των πολιτών. 

 • Πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση των έργων της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Ειδικότερα προβλέπεται να δημιουργηθεί ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την παρακολούθηση έργων ΤΠΕ της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού ενώ θα θεσπιστούν και Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Να θυμίσουμε ότι ο Διαγωνισμός και η απονομή βραβείων ψηφιακής διακυβέρνησης, θεσμοθετήθηκε βάσει του Άρθρου 10 του ν. 4727/20, με το οποίο καθιερώνονται ετήσια βραβεία ψηφιακής διακυβέρνησης που απονέμονται σε φορείς ή πρόσωπα, οι οποίοι έχουν σχεδιάσει ή εφαρμόσει, συλλογικά ή μεμονωμένα, την ανάπτυξη αποτελεσματικών, καινοτόμων και πρωτοπόρων διαδικασιών ψηφιοποίησης και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών.

 • Πλατφόρμα για τις αναλύσεις Κανονιστικών Επιπτώσεων

Με στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης, προβλέπεται η δημιουργία  πλατφόρμας για τις αναλύσεις Κανονιστικών Επιπτώσεων. Επί της ουσίας θα δημιουργηθεί δηλαδή μια εφαρμογή με την οποία τα Υπουργεία θα υποβάλουν ψηφιακά την Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης (ΑΣΡ). Η εν λόγω εφαρμογή θα επιτρέπει την ηλεκτρονική σύνταξη και υποβολή της ΑΣΡ, ενώ θα είναι αναρτημένο το θεσμικό πλαίσιο που τη διέπει, εθνικό και διεθνές (π.χ. συστάσεις Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ΕΕ Guidelines).

 • Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Προς την ίδια κατεύθυνση θα προχωρήσει και ο Σχεδιασμός της Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), ο οποίος θα αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα αυτή τεχνολογία για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της χώρας. Οι δυνατότητες θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις σχετικές πολιτικές και συστάσεις της ΕΕ και να καθοδηγούνται από τις κοινωνικοοικονομικές προτεραιότητες της χώρας.

 • Νέα Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου

Αρωγός στην όλη προσπάθεια για την ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης θα είναι και η έναρξη λειτουργίας της νέας Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου, (ΑΠΕΔ), η οποία παρέχει την δυνατότητα στον πολίτη και στον δημόσιο υπάλληλο να εκδώσει δωρεάν προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά αυθεντικοποίησης / υπογραφής και κρυπτογράφησης.

 • Προς αξιοποίηση τα Ανοικτά Δεδομένα  

Μελέτες ταξινόμησης δεδομένων για τα πληροφοριακά συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης, στρατηγική και πολιτικές διακυβέρνησης δεδομένων για το Δημόσιο Τομέα και εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας με το νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τη διακυβέρνηση των δεδομένων είναι τα έργα που δρομολογούνται το επόμενο έτος στον άξονα της αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων. Πέρα από την δημιουργία ενός προτύπου σχεδίου μελέτης ταξινόμησης δεδομένων για τα Πληροφοριακά Συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης που εγκαθίστανται στο Ενιαίο Κυβερνητικό Νέφος Δημοσίου Τομέα (G-Cloud), θα καθοριστούν και οι μηχανισμοί, οι συμφωνίες και τα τεχνικά πρότυπα κοινοχρησίας, για την ασφαλή κοινή χρήση δεδομένων.

Για την ενίσχυση της ψηφιακής στρατηγικής προβλέπονται και τρεις μελέτες οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα σχετικά με την προώθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, τις ψηφιακές δεξιότητες και την ψηφιακή προσβασιμότητα.

2. Ενίσχυση Διαλειτουργικότητας

Στην αύξηση των ψηφιακών πιστοποιητικών που έχουν αποδοθεί προς χρήση στους υπαλλήλους της Δημόσιας Διοίκησης, στην αύξηση του αριθμού νέων προσφερόμενων web services μέσω του ΚΕΔ αλλά και την μεταφορά κεντρικών συστημάτων μεγάλων φορέων στις υποδομές της ΓΓΠΣΔΔ στοχεύουν μεταξύ άλλων τα έργα και οι δράσεις που περιλαμβάνονται στον άξονα «Αναβάθμιση οριζόντιων και τομεακών συστημάτων / Ενίσχυση Διαλειτουργικότητας».

Από τα σημαντικά έργα που θα προχωρήσουν την επόμενη χρονιά προς αυτή την κατεύθυνση, είναι το νέο πληροφοριακό σύστημα για τις δημόσιες προμήθειες, η αναβάθμιση των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας και η ενσωμάτωση προηγμένων τεχνικών και εργαλείων δημόσιων προμηθειών ως ψηφιακών υπηρεσιών (δηλαδή eShops και eMarketplaces). 

Σε τροχιά υλοποίησης θα μπει και το CRM για τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, δηλαδή θα προχωρήσει η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τη διαχείριση των σχέσεων της διοίκησης με τους πολίτες,μέσω προσωποποιημένων υπηρεσιών και εμπειρίας. 

Παράλληλα θα προχωρήσει και η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων, μια ενιαία δηλαδή πλατφόρμα διαχείρισης του συνόλου των διενεργούμενων Δημοσιονομικών Ελέγχων και των Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, η οποία θα αξιοποιήσει και θα εμπλουτίσει τα υφιστάμενα Πληροφοριακά Συστήματα της ΕΔΕΛ και της ΕΣΕΛ.

Σε τροχιά ψηφιακού και διοικητικού Μετασχηματισμού μέσω ΣΔΙΤ θα μπουν και οι Υπηρεσίες μιας Στάσης στα ΚΕΠ της χώρας ενώ θα προχωρήσει η αναβάθμιση των τομεακών συστημάτων μέσω της δημιουργίας ενός Κεντρικού Συστήματος BI, το οποίο θα αναλύει τα δεδομένα που συλλέγει από τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της κεντρικής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr.

ΈΡγα θα γίνουν και στην κατεύθυνση της επιχειρησιακής Συνέχειας του Δημόσιου Τομέα σε περιπτώσεις απώλειας πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών. Το Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan), θα είναι αρχικά έτοιμο για μία «ομάδα» δημοσίων υπαλλήλων (περίπου 71.500) και στη συνέχεια για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων (περίπου 550.000).

Στην επόμενη φάση θα περάσει και το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) της ΓΓΠΣΔΔ, προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχει διαλειτουργικότητα μεταξύ των θεσμικών συστημάτων με εξαιρετικά υψηλή διαθεσιμότητα. 

Προς εκσυγχρονισμό και ενίσχυση της σχετικής υποδομής θα βαδίσει και η υφιστάμενη υποδομή υπολογιστικού νέφους το G-Cloud. Η νέα γενιά του G- Cloud που θα δημιουργηθεί θα παρέχει προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες Platform as a Service (Paas), Database as a Service (DBaas) και αυτοματισμούς ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει τα υφιστάμενα κι όλα τα νέα Πληροφοριακά Συστήματα που σχεδιάζονται στη δημόσια διοίκηση. Στο πλαίσιο αυτής της αναβάθμισης θα δημιουργηθεί και το Κέντρο Δεδομένων Ανάκαμψης από Καταστροφή για το G-cloud (Disaster Recovery Site). 

3. Δημόσιες υπηρεσίες για τον πολίτη

Εκτεταμένο πρόγραμμα Αναβάθμισης του δικτύου των ΚΕΠ της χώρας με συνδυασμό δράσεων χρηματοδοτούμενων από EEA GRANTS, ΠΔΕ και ΕΣΠΑ, νέες υπηρεσίες στο gov.gr και ενίσχυση της τεχνογνωσίας και της διαφάνειας των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης είναι μερικές από τις δράσεις που δρομολογούνται για την επόμενη χρονιά με στόχο να διευκολύνουν την αλληλεπίδραση του πολίτη με το Δημόσιο. Τα προαναφερθέντα συμπληρώνουν θεσμικές παρεμβάσεις, υποστηριζόμενες από ψηφιακά μέσα και πλατφόρμες, που στοχεύουν στη βελτίωση της νομοθετικής διαδικασίας και στην απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών αλλά και δραστηριότητες οι οποίες, σε συνδυασμό με το νεότερο ρυθμιστικό πλαίσιο, θα επιταχύνουν την κτηματογράφηση

 • Αναβάθμιση των ΚΕΠ

Στην περίπτωση των ΚΕΠ προβλέπεται να αναβαθμιστεί το απαρχαιωμένο πληροφοριακό σύστημα των Κέντρων ενώ θα εκπονηθεί και μελέτη για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από τον χωροταξικό εξορθολογισμό του Δικτύου και τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών. Επιπλέον, στο δίκτυο των ΚΕΠ θα υλοποιηθούν οι ηλεκτρονικές υπογραφές ενώ θα εκπαιδευτούν και οι υπάλληλοι πρώτης γραμμής (front offices) των ΚΕΠ με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των Ατόμων με Αναπηρία.

 • Εμπλουτισμός gov.gr

Στην περίπτωση του gov.gr θα προστεθεί η αρχική έκδοση διπλώματος οδήγησης - δηλαδή θα δημιουργηθεί η σχετική εφαρμογή για την αίτηση έκδοσης άδειας οδήγησης (Α.Ο.) από υποψήφιους οδηγούς (Υ.Ο.) ενώ θα ψηφιοποιηθεί και η διαδικασία που μεσολαβεί από την αίτηση του υποψήφιου οδηγού μέχρι και την παραλαβή της νέας άδειας οδήγησης. Παράλληλα θα απλουστευθεί το σύστημα Θεωρητικών Εξετάσεων για την έκδοση διπλώματος οδήγησης ενώ θα ψηφιοποιηθεί και η διαδικασία μεταβίβασης οχημάτων μέσω της δημιουργίας ενός συστήματος στο οποίο θα μπορεί να καταθέτει κανείς ηλεκτρονικά αίτημα μεταβίβασης οχήματος προς την αρμόδια αρχή (περιφέρειες), να εκδίδει προσωρινή άδεια και να προχωρά σε μεταβίβαση του αιτήματος στο υπάρχον σύστημα διαχείρισης του Υπ. Μεταφορών.

Προς ψηφιοποίηση οδεύει και η διαδικασία Καταχώρησης και Επεξεργασίας στοιχείων Διαθηκών και έκδοσης των σχετικών Πιστοποιητικών του τμήματος Διαθηκών του Πρωτοδικείου Αθηνών με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. 

Με την βοήθεια του gov.gr θα απλουστεθεί και η διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης Προσημείωσης Υποθήκης - με ψηφιακή υπογραφή - και των απαραίτητων δικαιολογητικών αλλά και η διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για την έκδοση Διαταγής Πληρωμής.

 • Ενίσχυση διαφάνειας 

Για την ενίσχυση της διαφάνειας στη Δημόσια Διοίκηση θα προχωρήσει και η αναβάθμιση της Διαύγειας αλλά και η υλοποίηση Ψηφιακών Υπηρεσιών Ενιαίας Μισθοδοσίας. Τελικός στόχος είναι η δημιουργία ενός συστήματος διοικητικής ενημέρωσης (reporting) και άλλων συμπληρωματικών υποσυστημάτων εφαρμογών και λύσεων.

Όσο για τις θεσμικές παρεμβάσεις που θα προχωρήσουν, περιλαμβάνουν την Υλοποίηση Εθνικού Πλαισίου Απλούστευσης Διαδικασιών, την δημιουργίας πλατφόρμας Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών αλλά και την ανάπτυξη της Εθνικής Πύλης Κωδικοποίησης, για την υποστήριξη της λειτουργίας των δομών καλής νομοθέτησης. Παράλληλα θα προχωρήσει και το Παρατηρητήριο για την Γραφειοκρατία ενώ θα επιταχυνθεί και ο εγκριτικός ρόλος της ΓΓΨΔΑΔ για όλα τα τομεακά έργα του Δημοσίου ώστε να υπάρξει καλύτερος συντονισμός με τα ΣΔΕ ΕΣΠΑ και ΕΠΑ.

Προς εξυπηρέτηση του πολίτη θα προχωρήσει και η υλοποίηση Περιφερειακής Δομής Εθνικού Κτηματολογίου αλλά και το έργο για την ψηφιοποίηση των αρχείων των υποθηκοφυλακείων μέρος του οποίου έχει προκηρυχθεί. 

4. Τηλεπικοινωνίες 

Κινητικότητα θα υπάρξει και στο πεδίο των τηλεπικοινωνιών, με το υπουργείο να προετοιμάζει το νέο κουπόνι επιδότησης για την εγκατάσταση οπτικών ινών στα κτήρια, Fiber Readiness, να προχωρά την χρηματοδότηση για την πόντιση υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών που θα διασυνδέσουν τα νησιά, αλλά και το mega ΣΔΙΤ του Ultra Fast Broadband - UFBB για την ανάπτυξη υποδομών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας σε περιοχές που δεν καλύπτονται από τα εμπορικά πλάνα των παρόχων. 

Σε τροχιά αναμένεται να μπει και το έργο για τους μικροδορυφόρους, για τους διαδρόμους 5G (5G Corridors).

5. Κυβερνοασφάλεια 

Έμφαση θα δοθεί και στην κυβερνοασφάλεια μέσω της ενδυνάμωσης και αναβάθμισης της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας αλλά και την εφαρμογή του πλάνου υλοποίησης (Action Plan) της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας 2020-2025

6. Υποδομές εθνικής προτεραιότητας

Στην αναβάθμιση του Δικτύου Δημόσιου Τομέα αλλά και στον εμπλουτισμό της Ψηφιακής Υποδομής του Κράτους στοχεύουν τα έργα που θα προχωρήσουν το νέο έτος για τις υποδομές εθνικής προτεραιότητας. 

Συγκεκριμένα θα προχωρήσει η αναβάθμιση του Δικτύου Δημόσιου Τομέα αλλά και η δεύτερη φάση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, με στόχο να αποκτήσουν αναβαθμισμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (πρόσβαση, τηλεφωνία, δεδομένα, εικόνα) καθώς και υπηρεσίες ασύρματης επικοινωνίας (συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, δεδομένων και SMS),  34.000 περίπου κτήρια των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. 

Για την υποστήριξη της ακαδημαϊκής κοινότητας θα αναβαθμιστεί και το υπολογιστικό νέφος «Ωκεανός» του GRNET

6.Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Στο επίκεντρο θα βρεθούν και οι ψηφιακές δεξιότητες μέσα από σχετικά εκπαιδευτικά σεμινάρια και προγράμματα, μέσα από την επέκταση της Ψηφιακής Ακαδημίας των Πολιτών αλλά και μέσω της ενδυνάμωσης των υπηρεσιών του gov.gr.

Συγκεκριμένα στο ετήσιο σχέδιο δράσης 2022, προβλέπεται η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων τoυ συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων με 20.000 σεμινάρια, η παραγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων στον ευρύ πληθυσμό μέσω της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών και η παροχή πιστοποίησης αλλά και η δημιουργία προγράμματος Διοικητικής Επάρκειας των μόνιμων Δημοσίων Υπαλλήλων Κατηγορίας ΔΕ.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των ψηφιακών δεξιοτήτων θα δημιουργηθεί και ο Ψηφιακός Συμπαραστάτης, ένα εργαλείο που θα συμβάλλει στην σταδιακή μετάβαση εξυπηρέτησης πολιτών από τη φυσική παρουσία στα ΚΕΠ προς τις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται από την εθνική πύλη gov.gr.

7. Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος για ΜμΕ

Επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις προετοιμάζονται και για τον ψηφιακό Μετασχηματισμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Αυτές αφορούν τόσο στην δημιουργία ψηφιακού οικοσυστήματος επιχειρήσεων και στην εισαγωγή φορολογικών κινήτρων για τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των ΜμΕ, όσο και στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό μέσα από την παροχή των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων. Τα ψηφιακά εργαλεία για τις ελληνικές ΜμΕ θα στοχεύουν στους τομείς

 • των ηλεκτρονικών πληρωμών και πωλήσεων,
 • των βιομηχανικών πλατφορμών δεδομένων και
 • της αναβάθμισης των ταμειακών μηχανών και του οικοσυστήματος των POS.

Απώτερος στόχος είναι η στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών ΜΜΕ, καθώς και η ενίσχυση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού μέσω των POS επόμενης γενιάς και των ταμειακών μηχανών

About Freegr network

Από το Blogger.