Τα μεγάλα έργα και οι μεταρρυθμίσεις το 2022 για την ψηφιακή μετάβαση της χώρας


 Σε «ισχυρή ανάπτυξη με περισσότερες επενδύσεις και νέες καλύτερες δουλειές» αλλά και στην δημιουργία ενός «σύγχρονου Κράτους, λιτού και αποτελεσματικού που θα επικεντρώνεται διαρκώς στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη» στοχεύουν οι μεταρρυθμίσεις, οι δράσεις και τα έργα που δρομολογεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την τρέχουσα χρονιά. 

Η ενίσχυση της ψηφιακής στρατηγικής, η αναβάθμιση των οριζόντιων και τομεακών συστημάτων σε συνδυασμό με την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, η ενίσχυση των τηλεπικοινωνιών, η στήριξη των έργων για τις υποδομές εθνικής προτεραιότητας είναι μόνο μερικοί από τους άξονες της στρατηγικής του υπουργείου οι οποίοι σε συνδυασμό με τις  σύγχρονες δημόσιες υπηρεσίες, με την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και με την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αναμένεται να δώσουν στην χώρα μια νέα ταυτότητα. Κάθε ένας δε από τους προαναφερθέντες άξονες έχει συγκεκριμένα προσδοκώμενα αποτελέσματα τα οποία εκτιμάται ότι θα επιτευχθούν μέσα από συγκεκριμένο και προσδιορισμένο αριθμό δράσεων, έργων και μεταρρυθμίσεων. 

1.Ενίσχυση Ψηφιακής Στρατηγικής

Για την ενίσχυση της Ψηφιακής Στρατηγικής για παράδειγμα, η χώρα σκοπεύει να αξιοποιήσει και να επικαιροποιήσει την Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού προωθώντας προς υλοποίηση όλα τα ώριμα έργα. Παράλληλα στοχεύει να καθορίσει τις στρατηγικές κατευθύνσεις που συμπληρώνουν την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική αλλά και τις δράσεις που διευκολύνουν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Τέλος έμφαση αναμένεται να δοθεί και στην αξιοποίηση και βελτίωση της διαχείρισης των ανοικτών δημόσιων δεδομένων είτε εφαρμόζοντας προτυποποιημένες πρακτικές διαχείρισης, είτε ευαισθητοποιώντας το ευρύ κοινό για τα οφέλη επαναχρησιμοποιήσής τους προς δημόσιους, ιδιωτικούς και κοινωνικούς σκοπούς

Αρωγός σε αυτή την κατεύθυνση θα είναι και η ωρίμανση των δράσεων του νέου ΕΣΠΑ για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 αλλά και η ενίσχυση της ψηφιακής προσβασιμότητας των πολιτών. 

  • Πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση των έργων της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Ειδικότερα προβλέπεται να δημιουργηθεί ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την παρακολούθηση έργων ΤΠΕ της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού ενώ θα θεσπιστούν και Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Να θυμίσουμε ότι ο Διαγωνισμός και η απονομή βραβείων ψηφιακής διακυβέρνησης, θεσμοθετήθηκε βάσει του Άρθρου 10 του ν. 4727/20, με το οποίο καθιερώνονται ετήσια βραβεία ψηφιακής διακυβέρνησης που απονέμονται σε φορείς ή πρόσωπα, οι οποίοι έχουν σχεδιάσει ή εφαρμόσει, συλλογικά ή μεμονωμένα, την ανάπτυξη αποτελεσματικών, καινοτόμων και πρωτοπόρων διαδικασιών ψηφιοποίησης και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών.

  • Πλατφόρμα για τις αναλύσεις Κανονιστικών Επιπτώσεων

Με στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης, προβλέπεται η δημιουργία  πλατφόρμας για τις αναλύσεις Κανονιστικών Επιπτώσεων. Επί της ουσίας θα δημιουργηθεί δηλαδή μια εφαρμογή με την οποία τα Υπουργεία θα υποβάλουν ψηφιακά την Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης (ΑΣΡ). Η εν λόγω εφαρμογή θα επιτρέπει την ηλεκτρονική σύνταξη και υποβολή της ΑΣΡ, ενώ θα είναι αναρτημένο το θεσμικό πλαίσιο που τη διέπει, εθνικό και διεθνές (π.χ. συστάσεις Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ΕΕ Guidelines).

  • Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Προς την ίδια κατεύθυνση θα προχωρήσει και ο Σχεδιασμός της Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), ο οποίος θα αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα αυτή τεχνολογία για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της χώρας. Οι δυνατότητες θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις σχετικές πολιτικές και συστάσεις της ΕΕ και να καθοδηγούνται από τις κοινωνικοοικονομικές προτεραιότητες της χώρας.

  • Νέα Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου

Αρωγός στην όλη προσπάθεια για την ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης θα είναι και η έναρξη λειτουργίας της νέας Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου, (ΑΠΕΔ), η οποία παρέχει την δυνατότητα στον πολίτη και στον δημόσιο υπάλληλο να εκδώσει δωρεάν προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά αυθεντικοποίησης / υπογραφής και κρυπτογράφησης.

  • Προς αξιοποίηση τα Ανοικτά Δεδομένα  

Μελέτες ταξινόμησης δεδομένων για τα πληροφοριακά συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης, στρατηγική και πολιτικές διακυβέρνησης δεδομένων για το Δημόσιο Τομέα και εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας με το νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τη διακυβέρνηση των δεδομένων είναι τα έργα που δρομολογούνται το επόμενο έτος στον άξονα της αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων. Πέρα από την δημιουργία ενός προτύπου σχεδίου μελέτης ταξινόμησης δεδομένων για τα Πληροφοριακά Συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης που εγκαθίστανται στο Ενιαίο Κυβερνητικό Νέφος Δημοσίου Τομέα (G-Cloud), θα καθοριστούν και οι μηχανισμοί, οι συμφωνίες και τα τεχνικά πρότυπα κοινοχρησίας, για την ασφαλή κοινή χρήση δεδομένων.

Για την ενίσχυση της ψηφιακής στρατηγικής προβλέπονται και τρεις μελέτες οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα σχετικά με την προώθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, τις ψηφιακές δεξιότητες και την ψηφιακή προσβασιμότητα.

2. Ενίσχυση Διαλειτουργικότητας

Στην αύξηση των ψηφιακών πιστοποιητικών που έχουν αποδοθεί προς χρήση στους υπαλλήλους της Δημόσιας Διοίκησης, στην αύξηση του αριθμού νέων προσφερόμενων web services μέσω του ΚΕΔ αλλά και την μεταφορά κεντρικών συστημάτων μεγάλων φορέων στις υποδομές της ΓΓΠΣΔΔ στοχεύουν μεταξύ άλλων τα έργα και οι δράσεις που περιλαμβάνονται στον άξονα «Αναβάθμιση οριζόντιων και τομεακών συστημάτων / Ενίσχυση Διαλειτουργικότητας».

Από τα σημαντικά έργα που θα προχωρήσουν την επόμενη χρονιά προς αυτή την κατεύθυνση, είναι το νέο πληροφοριακό σύστημα για τις δημόσιες προμήθειες, η αναβάθμιση των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας και η ενσωμάτωση προηγμένων τεχνικών και εργαλείων δημόσιων προμηθειών ως ψηφιακών υπηρεσιών (δηλαδή eShops και eMarketplaces). 

Σε τροχιά υλοποίησης θα μπει και το CRM για τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, δηλαδή θα προχωρήσει η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τη διαχείριση των σχέσεων της διοίκησης με τους πολίτες,μέσω προσωποποιημένων υπηρεσιών και εμπειρίας. 

Παράλληλα θα προχωρήσει και η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων, μια ενιαία δηλαδή πλατφόρμα διαχείρισης του συνόλου των διενεργούμενων Δημοσιονομικών Ελέγχων και των Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, η οποία θα αξιοποιήσει και θα εμπλουτίσει τα υφιστάμενα Πληροφοριακά Συστήματα της ΕΔΕΛ και της ΕΣΕΛ.

Σε τροχιά ψηφιακού και διοικητικού Μετασχηματισμού μέσω ΣΔΙΤ θα μπουν και οι Υπηρεσίες μιας Στάσης στα ΚΕΠ της χώρας ενώ θα προχωρήσει η αναβάθμιση των τομεακών συστημάτων μέσω της δημιουργίας ενός Κεντρικού Συστήματος BI, το οποίο θα αναλύει τα δεδομένα που συλλέγει από τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της κεντρικής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr.

ΈΡγα θα γίνουν και στην κατεύθυνση της επιχειρησιακής Συνέχειας του Δημόσιου Τομέα σε περιπτώσεις απώλειας πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών. Το Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan), θα είναι αρχικά έτοιμο για μία «ομάδα» δημοσίων υπαλλήλων (περίπου 71.500) και στη συνέχεια για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων (περίπου 550.000).

Στην επόμενη φάση θα περάσει και το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) της ΓΓΠΣΔΔ, προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχει διαλειτουργικότητα μεταξύ των θεσμικών συστημάτων με εξαιρετικά υψηλή διαθεσιμότητα. 

Προς εκσυγχρονισμό και ενίσχυση της σχετικής υποδομής θα βαδίσει και η υφιστάμενη υποδομή υπολογιστικού νέφους το G-Cloud. Η νέα γενιά του G- Cloud που θα δημιουργηθεί θα παρέχει προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες Platform as a Service (Paas), Database as a Service (DBaas) και αυτοματισμούς ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει τα υφιστάμενα κι όλα τα νέα Πληροφοριακά Συστήματα που σχεδιάζονται στη δημόσια διοίκηση. Στο πλαίσιο αυτής της αναβάθμισης θα δημιουργηθεί και το Κέντρο Δεδομένων Ανάκαμψης από Καταστροφή για το G-cloud (Disaster Recovery Site). 

3. Δημόσιες υπηρεσίες για τον πολίτη

Εκτεταμένο πρόγραμμα Αναβάθμισης του δικτύου των ΚΕΠ της χώρας με συνδυασμό δράσεων χρηματοδοτούμενων από EEA GRANTS, ΠΔΕ και ΕΣΠΑ, νέες υπηρεσίες στο gov.gr και ενίσχυση της τεχνογνωσίας και της διαφάνειας των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης είναι μερικές από τις δράσεις που δρομολογούνται για την επόμενη χρονιά με στόχο να διευκολύνουν την αλληλεπίδραση του πολίτη με το Δημόσιο. Τα προαναφερθέντα συμπληρώνουν θεσμικές παρεμβάσεις, υποστηριζόμενες από ψηφιακά μέσα και πλατφόρμες, που στοχεύουν στη βελτίωση της νομοθετικής διαδικασίας και στην απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών αλλά και δραστηριότητες οι οποίες, σε συνδυασμό με το νεότερο ρυθμιστικό πλαίσιο, θα επιταχύνουν την κτηματογράφηση

  • Αναβάθμιση των ΚΕΠ

Στην περίπτωση των ΚΕΠ προβλέπεται να αναβαθμιστεί το απαρχαιωμένο πληροφοριακό σύστημα των Κέντρων ενώ θα εκπονηθεί και μελέτη για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από τον χωροταξικό εξορθολογισμό του Δικτύου και τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών. Επιπλέον, στο δίκτυο των ΚΕΠ θα υλοποιηθούν οι ηλεκτρονικές υπογραφές ενώ θα εκπαιδευτούν και οι υπάλληλοι πρώτης γραμμής (front offices) των ΚΕΠ με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των Ατόμων με Αναπηρία.

  • Εμπλουτισμός gov.gr

Στην περίπτωση του gov.gr θα προστεθεί η αρχική έκδοση διπλώματος οδήγησης - δηλαδή θα δημιουργηθεί η σχετική εφαρμογή για την αίτηση έκδοσης άδειας οδήγησης (Α.Ο.) από υποψήφιους οδηγούς (Υ.Ο.) ενώ θα ψηφιοποιηθεί και η διαδικασία που μεσολαβεί από την αίτηση του υποψήφιου οδηγού μέχρι και την παραλαβή της νέας άδειας οδήγησης. Παράλληλα θα απλουστευθεί το σύστημα Θεωρητικών Εξετάσεων για την έκδοση διπλώματος οδήγησης ενώ θα ψηφιοποιηθεί και η διαδικασία μεταβίβασης οχημάτων μέσω της δημιουργίας ενός συστήματος στο οποίο θα μπορεί να καταθέτει κανείς ηλεκτρονικά αίτημα μεταβίβασης οχήματος προς την αρμόδια αρχή (περιφέρειες), να εκδίδει προσωρινή άδεια και να προχωρά σε μεταβίβαση του αιτήματος στο υπάρχον σύστημα διαχείρισης του Υπ. Μεταφορών.

Προς ψηφιοποίηση οδεύει και η διαδικασία Καταχώρησης και Επεξεργασίας στοιχείων Διαθηκών και έκδοσης των σχετικών Πιστοποιητικών του τμήματος Διαθηκών του Πρωτοδικείου Αθηνών με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. 

Με την βοήθεια του gov.gr θα απλουστεθεί και η διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης Προσημείωσης Υποθήκης - με ψηφιακή υπογραφή - και των απαραίτητων δικαιολογητικών αλλά και η διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για την έκδοση Διαταγής Πληρωμής.

  • Ενίσχυση διαφάνειας 

Για την ενίσχυση της διαφάνειας στη Δημόσια Διοίκηση θα προχωρήσει και η αναβάθμιση της Διαύγειας αλλά και η υλοποίηση Ψηφιακών Υπηρεσιών Ενιαίας Μισθοδοσίας. Τελικός στόχος είναι η δημιουργία ενός συστήματος διοικητικής ενημέρωσης (reporting) και άλλων συμπληρωματικών υποσυστημάτων εφαρμογών και λύσεων.

Όσο για τις θεσμικές παρεμβάσεις που θα προχωρήσουν, περιλαμβάνουν την Υλοποίηση Εθνικού Πλαισίου Απλούστευσης Διαδικασιών, την δημιουργίας πλατφόρμας Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών αλλά και την ανάπτυξη της Εθνικής Πύλης Κωδικοποίησης, για την υποστήριξη της λειτουργίας των δομών καλής νομοθέτησης. Παράλληλα θα προχωρήσει και το Παρατηρητήριο για την Γραφειοκρατία ενώ θα επιταχυνθεί και ο εγκριτικός ρόλος της ΓΓΨΔΑΔ για όλα τα τομεακά έργα του Δημοσίου ώστε να υπάρξει καλύτερος συντονισμός με τα ΣΔΕ ΕΣΠΑ και ΕΠΑ.

Προς εξυπηρέτηση του πολίτη θα προχωρήσει και η υλοποίηση Περιφερειακής Δομής Εθνικού Κτηματολογίου αλλά και το έργο για την ψηφιοποίηση των αρχείων των υποθηκοφυλακείων μέρος του οποίου έχει προκηρυχθεί. 

4. Τηλεπικοινωνίες 

Κινητικότητα θα υπάρξει και στο πεδίο των τηλεπικοινωνιών, με το υπουργείο να προετοιμάζει το νέο κουπόνι επιδότησης για την εγκατάσταση οπτικών ινών στα κτήρια, Fiber Readiness, να προχωρά την χρηματοδότηση για την πόντιση υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών που θα διασυνδέσουν τα νησιά, αλλά και το mega ΣΔΙΤ του Ultra Fast Broadband - UFBB για την ανάπτυξη υποδομών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας σε περιοχές που δεν καλύπτονται από τα εμπορικά πλάνα των παρόχων. 

Σε τροχιά αναμένεται να μπει και το έργο για τους μικροδορυφόρους, για τους διαδρόμους 5G (5G Corridors).

5. Κυβερνοασφάλεια 

Έμφαση θα δοθεί και στην κυβερνοασφάλεια μέσω της ενδυνάμωσης και αναβάθμισης της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας αλλά και την εφαρμογή του πλάνου υλοποίησης (Action Plan) της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας 2020-2025

6. Υποδομές εθνικής προτεραιότητας

Στην αναβάθμιση του Δικτύου Δημόσιου Τομέα αλλά και στον εμπλουτισμό της Ψηφιακής Υποδομής του Κράτους στοχεύουν τα έργα που θα προχωρήσουν το νέο έτος για τις υποδομές εθνικής προτεραιότητας. 

Συγκεκριμένα θα προχωρήσει η αναβάθμιση του Δικτύου Δημόσιου Τομέα αλλά και η δεύτερη φάση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, με στόχο να αποκτήσουν αναβαθμισμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (πρόσβαση, τηλεφωνία, δεδομένα, εικόνα) καθώς και υπηρεσίες ασύρματης επικοινωνίας (συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, δεδομένων και SMS),  34.000 περίπου κτήρια των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. 

Για την υποστήριξη της ακαδημαϊκής κοινότητας θα αναβαθμιστεί και το υπολογιστικό νέφος «Ωκεανός» του GRNET

6.Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Στο επίκεντρο θα βρεθούν και οι ψηφιακές δεξιότητες μέσα από σχετικά εκπαιδευτικά σεμινάρια και προγράμματα, μέσα από την επέκταση της Ψηφιακής Ακαδημίας των Πολιτών αλλά και μέσω της ενδυνάμωσης των υπηρεσιών του gov.gr.

Συγκεκριμένα στο ετήσιο σχέδιο δράσης 2022, προβλέπεται η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων τoυ συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων με 20.000 σεμινάρια, η παραγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων στον ευρύ πληθυσμό μέσω της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών και η παροχή πιστοποίησης αλλά και η δημιουργία προγράμματος Διοικητικής Επάρκειας των μόνιμων Δημοσίων Υπαλλήλων Κατηγορίας ΔΕ.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των ψηφιακών δεξιοτήτων θα δημιουργηθεί και ο Ψηφιακός Συμπαραστάτης, ένα εργαλείο που θα συμβάλλει στην σταδιακή μετάβαση εξυπηρέτησης πολιτών από τη φυσική παρουσία στα ΚΕΠ προς τις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται από την εθνική πύλη gov.gr.

7. Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος για ΜμΕ

Επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις προετοιμάζονται και για τον ψηφιακό Μετασχηματισμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Αυτές αφορούν τόσο στην δημιουργία ψηφιακού οικοσυστήματος επιχειρήσεων και στην εισαγωγή φορολογικών κινήτρων για τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των ΜμΕ, όσο και στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό μέσα από την παροχή των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων. Τα ψηφιακά εργαλεία για τις ελληνικές ΜμΕ θα στοχεύουν στους τομείς

  • των ηλεκτρονικών πληρωμών και πωλήσεων,
  • των βιομηχανικών πλατφορμών δεδομένων και
  • της αναβάθμισης των ταμειακών μηχανών και του οικοσυστήματος των POS.

Απώτερος στόχος είναι η στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών ΜΜΕ, καθώς και η ενίσχυση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού μέσω των POS επόμενης γενιάς και των ταμειακών μηχανών

, , ,
Related Posts with Thumbnails

Το δημοφιλεστερο τεχνολογικο blog. Ειδησεις και σχολια για τα καλά νεα της τεχνολογια από την πλευρα των χρηστων.

FACEBOOK

Social Icons

Sample Text

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ FREEGR

ΤΟ FREEGR.GR ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

New Carousel

Mag Post 2

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Translate

Combined Post

Combined Posts 2

Facebook

Comments

recentcomments

Recent Posts

freegr

pc


Categories

1080p 128bit 12Ghost 12MP 1821 1TB 1Teraflop 2012 22nmSRAM 24Mbps 24Mpbs 24W 25Gbps 25nm 28η Οκτωβρίου 28nm 32bit 32nm 3alityDigitalLLC 3D 3E 3G 3G.Nokia 3GHSDPA 3nm 3way 45nm 4890 4890x2 4GB 55nm 5800 5D 5G 5TB 64-bit 64bit 65nm 6core 6MBcache 790GX 7gBPS 80HDD 890FX 9150e 920Core7 936 945GSE 9600GT 9800GT Α αγορά ΑΕΠΙ Αεροπορία Αθήνα Αινστάιν ακρίβεια ανακύκλωση ανάπτυξη ανεργία άνθρωπος ανταγωνισιτκότητα απάτη απόδοση άρωμα ασύρματα ασφάλεια ασφαλιστικό αυξήσεις αυτοκίνητα βιβλία βίντεο βιομηχανία Βουλή Γη γιορτές Γκόρ γονείς γραφειοκρατία Δ.Ε.Η Δ.Ε.Η. δαιδίκτυο δεδομένα Δήμοι δημοκρατία δημόσιο δημοσιογραφία δημοσκόπηση διαδικτυο διαδίκτυο διαδίτκυο Δίας διάστημα διαφήμιση Διαφθορά δικαιοσύνη δίκτυα δικτύωση δίτκυο δρόμοι Δωρεάν Ε.Ε. Ε.Ε.Τ.Τ Ε.Ε.Τ.Τ. Ε.Ε.Χ.Ι Ε.Μ.Π Ε.Ρ.Τ Ε.Υ.Π. έγκλημα ΕΔΕΤ ΕΕΤΤ Εθνική ειδ ειδησεις ειδήσεις ειδήσιες εικόνα έκθεση εκπαίδευση εκπομπές έκφραση ελευθερία Ελλα΄δα Ελλάδα Ελλλάδα εμπόριο ενεργεια ενέργεια ενημέρωση Ένωση καταναλωτών ΕΠΑΚ επιδόσεις επικοινωνία επικοινωνίες επιστήμη επιστημονική επιχειρήσεις έρευνα έρωτας ευκρίνεια ευρυζωνικά ευρυζωνικότητα Ευρώπη ζωή Η.Π.Α Η.Π.Α. ηλεκρονικό ηλεκτρικά ηλεκτρονική ηλεκτρονικό ηλιακός θερμότητα Θεσσαλονίκη ιδιοκτησία ιδωιτικότητα Ιμια ΙΝ.ΚΑ ίνες Ιντερνετ Ιντερνέτ Ιστορία Κ.Π.Σ καινοτομία καιρός κάμερεςς Καρβέλας καρκίνος καταναλωτές καταναλωτής κβαντική Κίνα κινητά κλησεις κλήσεις Κλώνος κοινωνία Κομισιόν Κόσμος Κράτος κρίση κριτική κρυπτογράφηση Κυβέρνηση Κυπαρισσία Λαζόπουλος λειζερ λιμάνια λογισμικό μέλλον μεσσηνία Μετρό ΜΙΤ μουσική μπαταρίες Μπουκοτάζ νεα νέα νεολαία νοημοσύνη νοικοκυριά Νόμπελ Ειρήνης Ο.Τ.Α. Ο.Τ.Ε. Ο.ΤΕ. οθόνες οικογένεια οικολογία οικονομία οικοσύστημα Ολυμπιάδα ΟΟΣΑ οπτικές ΟΤΕ Παιδεία παιδιά παιχνίδια Παρατηρητήριο Παρελάσεις πειρατεία πειρατία περιβάλλον περιεχόμενο Περιφέρειες πιστωτικές Πλανητάριο Πληροφορία Πληροφορική πνευματική ποδόσφαιρο πολιτεία πολιτική πολιτικοί πορνό πορνογραφία Ρ.Α.Ε Ρ.Α.Ε. ράδιο ραδιόφωνο ρομπότ Ρουσσόπουλος Σ.Δ.Ι.Τ. ΣΑΕ ΣΑΠΤΕ σάτυρα σέξ Σηφάκης σπορ ΣΥ.ΡΙΖ.Α Σύμπαν σχολεία σχολείο σψιφι σωματίδιο ταινίες τεχ τεχνητή τεχνολογία τηλειατρική τηλεόραση τηλεπικοινωνίες τηλεφωνία Τουρισμός Τουρκία τράπεζες Τρίκαλα υγεία υπολογιστές υπολογιστής υπουργεία Υπουργέια φακελλάκι φαντασία φορ φορητοί φορητός φορτιστής φτώχεια χάκερ χειρόγραφα Χριστούγεννα ψηφιακά ψηφιακές ψηφιακή ψηφιακό A.E.P.I A.I a100fm ABL academy accurancy Acer activephase Adamo add add/remove Adobe AdobeFlash ADSL ADSLtech Advancedclock advent alcatel AM2+ AM3 AMD AMD64 AMDPuma amilo AMOLED AND Android anonymous Anti-shock antializing antivirus API Aplle apple applications APU archos ArmCortex army Arrandale Arthas Aspire4930 aspireone AsRock asus AsusTurboVEVO athens AthlonNeo AthlonX2 AthlonX3 AthlonX4 ATI ATIHDMI ATIMobilityHD ATIRadeon ATIRadeonHD Atom Atom330 AtomDuo audio avast avatar AVI Avivo Azure Backup bandogo bandwidth battery BD Beijing2008 benchmarking Bigbang bing bios BIOSTAR BIT Bizzard blackberry blackcaviar blackedition Blizard Blizzard bloggers blogs Bluetooth BluRay Bly Ray BMW Bobcat boeing bootable browser browsers BSA BT BT2.0 bug bugs BumpTop C.E.S. cache caching Caipella calc Calfeine Callibration Calpella camcorders capcom car carPC Catalyst ccleaner CE3100 Cebit CeleronD Cell Centrino2 Centrinoduo CEO CERN ces championship chat chem CherryPal chipset ChipsetH57 Chrome530gt ChromeOS Cisco Clarke cleanup ClearCMOS clockgen cloneDVD cloning cloud cloudpc cmd cmputing codecs Columbus com commodore comodo Compal computex computing concept conferences Congo conn-xTV Connection controlpanel cooler core core2duo Core2Extreme Core2Quad corei3 corei5 Corei7 Corei7Extreme corei9 CoreVpro Corsair COSMOTE cpu cpu-gpu Creative creditcard CRM CrossfireX crucial CSRF cuda cybercrime cypress D-Link Danube DART data datacenters DataTraveler DDR1066 DDR1333 DDR3 DDR4 Debian dekstop Dell demo deneb desktop Developer Devicestage Devilsmaycry4 dfi digital DigitalPro DirectX DirectX11 Displayport domain Dot doubleplay DowJones downloads DraftN Dragonplayer Drive Drivermax drivers drives DSLAM DSLR DTE DTN dualboot dualchannel DualcoreNehalem DualDVI DualGPU dualslot Dunnington DVD DVI DX11 dynabook e-commerce e-mail e-shop E.E. E3 E72 E8100 Eλλάδα EAH5850 ebay ebook eCPU EDGE EeePC EeepC1101HA EeepcT191 EETT efficiency EFI embedded emulators EN9500GT encoding energyeficient ericsson ESA eSata Ethernet Euro2008 Europe event Everex eVGA expansionpack explorer Extreme Eyefinity F6V-C1 Facebook Facebook news Facebook.internet fallout3 Fansink farcry2 FBCcache Fermi ferrariOne festival FFTH FIFA fileden filedropper filehosting files filesharing filters Finalfanatacy Firefox FireGL8650 firewall firewire800 fixes flashplayer flexible FlexiISN Flickr Flock fm Ford format Forthnet Forum FOXCONN fps framerate freegr freegr.gr Freescale frree FSB1066 FTC FTTH Fujitsu fujitsu-siemens FullHD Fusion future fx5800Quatro G-Force G300 G41 GA780SLi-DS5 gadgets gadgets tech Gameconvetion gamepad gamepay gameplay gamers games gamin gaming gaming tech Gates Gbps GDDR3 GDDR5 Geforce Geforce220 Geforce260 Geforce9500GT Geforce9800GTX Geforcegtx280 Geforcegtx295 Geforcegtx465 Geforcegtx480 gigabit Gigabyte Gingle Glaciator globe gmaes GodofWar goldfamers Google google.tech GoogleChrome Gparted GPCPU GPRS GPS GPU gr GrandTheftAuto graphics Grass greece Greeenpower greeksubs GreenIT GSMA GT295 GT300 GTC260 gtx280 GTX295 GTX460 GTX680 Gulftown Gyy H55 hack hackers hacking hard hardcore harddrive hardwar hardware havok HCDP HD HD-DVD HD3300 HD5870 HDD HDDVD HDMI HDstreaming HDTV HDvideo Hellenic Hellenictask Hellug hgh definition highdef Hitachi hitech HMX-U10 HOL homecinema hotspot HP HPIpaq914 HSDPA HTC HTCShift HTML5.0 HTPC Huawei Hydra HydridCrosffire HydridSLI HydridSSD Hynix HyperThreading Hypertransport3 HyperXT1 I.E. I.E.8 IBM ICANN IDC IdeapdS10 Idemitsu IDF Idle IEDM IEEE IFA IFA2008 IFPI IGP Iinternet IMAGINECup imdb Inel infoquest Infosystem inte Intel Intel.Quad Intel945GC Intel945GSE IntelA110 IntelAtom IntelCoreDuo IntelCorei7 INTELGMAX4500 Intelmatrix IntelX58Express interface intern internet internet.E.U. internetexplorer internetradio Internettablet ION ION2 IP ip adress IPν6 iPad iphone iPlayer ipod iptv ipv6 ISP ISP. Ispironmini12 Itanium itnel Java JoliCloud K10 KatanaGTI kde-pim KDE4.1 keyboard kids Kingston Kmail Kmetalgate Konami L3cache lanparty lapt laptop Larrabe laser law layer LCD LED Lenovo Leo LG li-ion Liano LifeSpace lifestyle Lightframe LightPeak links Linksys LiNUX live Livemesh livemessenger liveTV LLU logitech Loop LTE Lynnfield M.I.T. M93 M97 MacOS MAD Mai mainstream malware marketing matrixGTX285 Matsushita MaximusIIIFormula Mbit Meego memory messaging mews MI5remote MicroATX microSD microsoft MicroUSB MID MID. minibook mininova miniPCIe minis Mio miroamer MIT MKV MMOGs MMORPG MOBIL mobile Mobile945GM mobileWiMax mobility Moblin mobo mobos mobos785hipset models monos montevina moorestown Morph motherboard motorola mousepads movies mozilla mp3 mp3players mp4 MPEG-1 MPEG-4 Mpps msi msic msn multi-GPU multicore Multimedia Multiplayer multiplier multithreating multitouch music mybook mybookmirror myphone myspace Myunistaller NAND Nano nanotechnology NASA NASDAQ nature NC10 NEC Nehalem NeoX2 NetbookNB100 netbooks netops new news news tech Nexus NFL nForce nforce 790i nforce780 ning nintendo nokia Northbridge notebooks NSN Nvidia NvidiaGF100 NvidiaSLI nviroment Nvision2008 NVRAM Nymonyx O.T.A. O.T.E OCZ office2007 office2010 office2012 Okteta OLED OLEDTV OLPC on line online OnTelecom Open source OpenGL Openoffice3.0 Opera Operton Origami OTE OTE.ADSL Otenet overclocking Ovistore oxconn Oympic p2p P45 P55 P57 P67 P6TD Deluxe PackardBell Packet pad panasonic partition patch Pavillion pc PCB pci express pci express 3.0 PCIe PCIExpress PCIslots PDA pdf peace Penryn pentium4 pentiumE pentiumSU2700 performance PES2009 PES2010 pestaola Phenon PhenonIIX4955 PhenonX2 PhenonX49950 PhenonX6 Philips phising Phoenix phone photo Photoshop Physx PineTrail Pineview Pioneer piracy platters Playstation Playstation3 PMP portal Poulsbo power powercolor Powergate PRAM press-gr PrivateFolder procesors processlasso processors projectors proxyserver PS3 pspGo PSU Puma Q57 q9100 Qcard QPI quadchannel Quadcore QuadSLI Qualcomm Quanta Quest quicklock quicstart QVGA R800 RadeonHD Radeonhd3650 RadeonHD4830 RadeonHD4870X2 RadeonHD5830 radio radio936 Raid RAM rapidshare RealD3D Realtek recovery registry retail Ribbon riping robot rootkit router RTM RV740 RV770 rv770le RV790 RV870 S3Graphics s60 s60 touch Sabine Safari samsung sandisk Sandy SandyBridge SaoPaolo SAP Sapphire SAS sata sata3.0 SATA3.0Gbps SATA6.0Gbps school SciB science scifi Seagate search searching secure security Server2008 servers serversHTAsist services setfsb setiHome sex sfc shadermodel shaderr sharing sharp Shirt shoutcast sidebar Siemens sites skype SleepnGharge SLI SLI2 Smarconnect smartphone sms SO-DIMM SOAP soccer social networking socket socket775 software SOHO SOI Solaris son sonata Sony sony ericsson Sonyericsson sot sound sp1 sp2 sp3 space speed Speedstep Spider Sports Sprint spyware ssd SSE4.2 SSL start starwars steppinh/ModelSLAEN stream streaming Strike stuff subnotebook subnotebooks suggest Sun superleague superPC SuperRV770 surface suse symantec symbian sytemtray T101H t91 tablet TB TDD9000 TDP tech tech.news tecn Tegra2 Tegra3 Tellas terraflops Tesla tessellation TFT THQ Thuban thunderbolt timeline timings tips Tohiba tomorrow torrent Toshiba touchscreen Touchsmart touchUI Trillian Triple-SLI TriplechannellDDR3 tripleplay tripleSLI trojan truevision Tuning Turboboost turbocore Turbomemory TurboV TurionX2Ulra tutorial TV Tvout tvtuner tweaking twitter U.S.A. ubuntu UE40B6000 UEFA UEFI ugo Ui ultraportable UMPC UMTS Unisus univercity update updates url usa USB 3.0 USB2.0 USB3.0 USBflash VaioF VaioP VaioX VaioZ VDSL VEMUS Venus VIA vibering video Viewsonic virtualDub virtualization virus Vision Vista VistaSP2 visualstudio vivodi VlcPlayer vLite VMD vodafone Voip VoltageTweak Waffer watercooling WD web webcam WebOS websurfing westmere WHDI wi-fi wi-max widescreen widgets WiFi WiGig.wireless Wikipedia WilCharge WiMax Windows windows10 Windows11 windows7 windows8 WindowsIstaller windowsmobile Windowsresize Windowsvista WindowsXP wireless WirelessHD wirelless WMC wordpress works workshop world worms Wow write WWF x18-m x25-m X380 X49530e X58 xbox360 XD1 Xeon7400 XeonX7460 XFX XML Xnote110 XP XPERIA X1 XPERIA X1 QWERTY XPERIA X10 Xtreme xxx Yahoo Youtube Yukon Z530 zune

Gallery

science