ειδήσεις

Ψηφιακά εργαλεία για την εφαρμογή της τηλεργασίας «χτίζει» το Δημόσιο

 


Το μοντέλο της τηλεργασίας φαίνεται να υιοθετούν σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό, ιδιωτικός και δημόσιος τομέας παγκοσμίως, μετά από σχεδόν δύο πανδημικές χρονιές αλλά και την μετάλλαξη Όμικρον η οποία έχει εκτινάξει στα ύψη τον αριθμό των ημερήσιων κρουσμάτων. Σε αυτή τη λύση έχει καταφύγει και το Ελληνικό Δημόσιο φιλοδοξώντας μάλιστα να διευρύνει την εφαρμογή της με την βοήθεια των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων αλλά και του ιδιωτικού τομέα.

Ειδικότερα και όπως προκύπτει από πρόσφατη ανακοίνωση, η Κοινωνία της Πληροφορίας προχωρά στη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης που αφορά σε Ηλεκτρονικό Ανοικτό Άνω των Ορίων Διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για το έργο «Εισαγωγή του Μοντέλου της Τηλεργασίας στο Δημόσιο Τομέα». Ο Προϋπολογισμός του Έργου το οποίο θα έχει διάρκεια 16 μήνες με δικαίωμα παράτασης, ανέρχεται σε € 3.967.603,20 περιλαμβανομένου ΦΠΑ (€3.199.680 μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)  κι αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, από το ΕΚΤ και από Εθνικούς Πόρους.

Το αντικείμενο του έργου

Αναλυτικότερα, αντικείμενο του έργου αποτελεί η υλοποίηση Πιλοτικών Ενεργειών που σχετίζονται με την Τηλεργασία σε συγκεκριμένους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι θα είναι αντιπροσωπευτικοί σε επίπεδο αρμοδιοτήτων στην ιεραρχία της Δημόσιας Διοίκησης (πχ Υπουργείο, Φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ανεξάρτητη Αρχή κλπ).

Στο πλαίσιο των Πιλοτικών Ενεργειών θα υλοποιηθούν επιχειρησιακά σενάρια υποστήριξης της Τηλεργασίας στους αυτούς επιλεγμένους φορείς με τη χρήση μιας σειράς εργαλείων όπως εργαλεία Συνεργασίας (Collaboration Tools), εργαλεία Σχεδιασμού, εκτέλεσης και παρακολούθησης έργων και αναθέσεων εργασιών, περιβάλλοντα Τηλεδιασκέψεων και Τηλεσυνεργασίας καθώς και εξειδικευμένα περιβάλλοντα Εικονικής Υποδομής Περιβάλλοντος Εργασίας (VDI).Η βασική στόχευση αυτών των εργαλείων είναι η υποστήριξη της αποτελεσματικής συνεργασίας 

στελεχών στο πλαίσιο ενός οργανισμού όπως και μεταξύ οργανισμών, η διαχείριση των επιμέρους πτυχών των έργων και παραδοτέων, η υποστήριξη των τηλεσυνεδριάσεων και συνεργασία σε πραγματικό χρόνο και η  προσομείωση της λειτουργίας μιας επιφάνειας εργασίας ενός χρήστη από μια Κεντρική Υποδομή στον απομακρυσμένο χώρο από όπου εργάζεται. 

Στόχος είναι να εφαρμοστούν τα επιχειρησιακά αυτά σενάρια στην κανονική λειτουργία των επιλεγμένων φορέων ώστε να αναδειχθούν αυτά που μπορούν να αποτελέσουν καλές πρακτικές για να εφαρμοστούν στη συνέχεια στο σύνολο των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, με τη χρήση των ίδιων ή/και παρόμοιων πληροφοριακών εργαλείων, με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στην Πιλοτική Εφαρμογή.

Με τον τρόπο αυτό, επιλεγμένες λειτουργικότητες όπως για παράδειγμα η καταγραφή της ανθρωποπροσπάθειας των στελεχών που είναι σε τηλεργασία, θα μπορούν να έχουν καθολική εφαρμογή αφού θα βασίζονται στα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της Πιλοτικής εφαρμογής.

Τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν θα είναι διαθέσιμα προς ανάκτηση από τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης σε εξειδικευμένο δικτυακό τόπο που θα αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο του Έργου

Η λύση της τηλεργασίας στην πανδημία

Η τηλεργασία έχει έρθει στο προσκήνιο με την κρίση της πανδημίας του Covid 19 υπό δραματικές  συνθήκες οικογενειακών και επαγγελματικών απαιτήσεων και έχει καθιερωθεί ως ουσιαστική λύση  για τον μετριασμό της σοβαρότητας και του αντίκτυπου των περιοριστικών μέτρων που λαμβάνονται. 

Ωστόσο, μια σταδιακή διείσδυση τηλεργασίας, στην αγορά εργασίας, είχε ξεκινήσει από καιρό υπό την  πίεση οικονομικών, κοινωνιολογικών απαιτήσεων και συγκυριών, καθώς και των δυνατοτήτων που  προσφέρουν πλέον οι τεχνολογίες πληροφορικής και τα δίκτυα ευρυζωνικής πρόσβασης.

Σύμφωνα με την Μελέτη της Expertise France με τίτλο «Recommendations for effectively implementing teleworking in the Greek public sector/ administration» στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 2014 το 2,8% του εργατικού δυναμικού βρισκόταν σε καθεστώς τηλεργασίας, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τη Δημόσια Διοίκηση ήταν 3,4%. Αντίστοιχα στον Καναδά το 2016 το 73% του ενεργού ανθρώπινου δυναμικού αναμένονταν να εμπλακεί σε κάποιας μορφής τηλεργασία. Στην Αυστραλία το αντίστοιχο ποσοστό το 2009 είναι 18% που φαίνεται ωστόσο να βαίνει μειούμενο ενώ στην Ελβετία το 21% των εργαζομένων φαίνεται το έτος 2015 να έχει εμπλακεί σε κάποια μορφή τηλεργασίας, ενώ το ποσοστό που αφιερώνει το 50% του χρόνου στη μορφή αυτή είναι αισθητά μικρότερο.

Στην μετά πανδημική εποχή βέβαια, η τηλεργασία θεωρείται ως μια μορφή εργασίας που μπορεί να συνυπάρξει με άλλες περισσότερο ή λιγότερο διαδεδομένες μορφές, όπως η παραδοσιακή εργασία γραφείου, η κινητή 
εργασία ή η εικονική εργασία ή ως μια μορφή ενός ευέλικτου προγράμματος εργασίας, όπως η εργασία μερικής απασχόλησης, η ευέλικτη απασχόληση κ.α.

Στο γράφημα που ακολουθεί φαίνεται το ποσοστό των εργατικού δυναμικού που εμπλέκεται σε επιμέρους μορφές τηλεργασίας, όσο αφορά τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εικόνα
τηλεργασία στην ευρώπη

About Freegr network

Από το Blogger.