freegr

Στη Βουλή τις επόμενες μέρες το νομοσχέδιο για τις κεραίες

Πιο κοντά από ποτέ σε τροχιά κατάθεσης στη Βουλή βρίσκεται το περιβόητο νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των τηλεπικοινωνιακών κεραιών. Αποτελεί τμήμα του Αναπτυξιακού Νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων το οποίο συζητήθηκε χθες στο υπουργικό συμβούλιο και θα τεθεί, βάσει του σχεδιασμού της κυβέρνησης, σε δημόσια διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα, ενώ έχει περιληφθεί στις «αποσκευές» του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, κατά το ταξίδι του στη Γερμανία.
Πρόκειται ουσιαστικά για το νομοσχέδιο που είχε συντάξει η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών του πρώην υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής (προηγούμενη κυβέρνηση) και το οποίο σε μεγάλο βαθμό υιοθετείται ως έχει από την σημερινή κυβέρνηση. Με τις διατάξεις του επιλύεται ένα σημαντικό πρόβλημα που εμποδίζει τις επενδύσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων σε νέα δίκτυα, αλλά και το πρόβλημα με τις υφιστάμενες κεραίες που δεν έχουν πλήρως αδειοδοτηθεί και για τις οποίες εκκρεμούν ακροάσεις στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).
Βασική καινοτομία του νέου συστήματος αδειοδότησης των κεραιών αποτελεί η ρύθμιση με βάση την οποία η μέχρι τώρα άδεια από τις πολεοδομίες θα διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά από το Ηλεκτρονικό Σύστημα για τις άδειες δόμησης, e-Άδειες, του ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος). Σημειώνεται ότι οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην αδειοδότηση των κεραιών προκαλούνται από τις Περιφέρειες.
Σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις ο επιβλέπων μηχανικός υποχρεούται να υποβάλει στο Ηλεκτρονικό Σύστημα e-Άδειες αίτημα για έλεγχο των δομικών κατασκευών κεραίας 10 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ολοκλήρωση των εργασιών. Η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ), αφού ενημερωθεί για το αίτημα, διαβιβάζει ηλεκτρονικά τα στοιχεία του μέσα σε 24 ώρες, στη Διεύθυνση Ελέγχου Δόμησης – Περιφερειακό Παρατηρητήριο της οικείας Περιφέρειας, το οποίο ορίζει αυθημερόν ελεγκτή δόμησης, ύστερα από ηλεκτρονική κλήρωση από το Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης. Αν παρέλθει άπρακτο το χρονικό διάστημα των 24 ωρών, τεκμαίρεται ότι η Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) δεν έχει παρατηρήσεις ως προς τα στοιχεία του αιτήματος, το οποίο δρομολογείται περαιτέρω αυτόματα στο σύστημα.
Σε περίπτωση καταγγελίας που αφορά τη νομιμότητα ήδη εγκατεστημένων δομικών κατασκευών κεραίας, ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από ελεγκτή δόμησης, ο οποίος συντάσσει πόρισμα ελέγχου, το οποίο υποβάλει στο Ηλεκτρονικό Σύστημα e-Άδειες. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι οι δομικές κατασκευές κεραίας κατασκευάστηκαν κατά παράβαση της χορηγηθείσας έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας, ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας έχει τη δυνατότητα συμμόρφωσης, μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την ενημέρωση του e-Άδειες. Στη συνέχεια υποβάλει αίτημα για έλεγχο της συμμόρφωσης. Το σχετικό πόρισμα ελέγχου υποβάλλεται από τον ελεγκτή δόμησης στο e-Άδειες. Αν η εν λόγω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η κατασκευή κεραίας απομακρύνεται. Μέσω του Σ.ΗΛ.Υ.Α. ενημερώνεται η Ε.Ε.Τ.Τ. για τις δικές της ενέργειες και οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας για να διακόψουν άμεσα κάθε παροχή. Επίσης, μέσω του e-Άδειες ενημερώνεται η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ), η οποία ανακαλεί τη χορηγηθείσα έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας. Στις περιπτώσεις αυτές η αρμόδια ΥΔΟΜ εκδίδει πράξη επιβολής προστίμου σύμφωνα με το πόρισμα και προβαίνει σε κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια σύμφωνα με τις κείμενες περί αυθαιρέτων πολεοδομικές διατάξεις.
Οι ρυθμίσεις για τις υφιστάμενες κεραίες
Οι ρυθμίσεις για τις υφιστάμενες κεραίες μεταξύ άλλων προβλέπουν:
– Αν η κατασκευή κεραίας έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί κατά παρέκκλιση άδειας κατασκευής κεραίας που έχει εκδοθεί για το χώρο εγκατάστασής της, ο κάτοχός της οφείλει, μέσα σε προθεσμία 4 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να: Αα) καταβάλει πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000,00) ευρώ στην Ε.Ε.Τ.Τ., ββ) υποβάλλει αίτημα τροποποίησης της άδειας κατασκευής κεραίας ή δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του του παρόντος νόμου, γγ) διακόψει τη λειτουργία των συχνοτήτων που δεν καλύπτονται από υφιστάμενη γνωμοδότηση της Ε.Ε.Α.Ε., μέχρι να εκδοθεί θετική γνωμάτευση αυτής επί νέας μελέτης ραδιοεκπομπών, δδ) καταβάλει στην Ε.Ε.Α.Ε μέσα σε 1 μήνα από την υποβολή της αίτησης ή της δήλωσης, ποσό ύψους 250 ευρώ για τη διενέργεια σχετικού ελέγχου (αυτοψία και επί τόπου μέτρηση).
– Αν η κατασκευή κεραίας έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί χωρίς να έχει χορηγηθεί άδεια κατασκευής κεραίας για το χώρο εγκατάστασής, αλλά έχει υποβληθεί αίτηση στην Ε.Ε.Τ.Τ. πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), μελέτη ραδιοεκπομπών που έχει υποβληθεί στην Ε.Ε.Α.Ε. ή γνώμη αυτής, Μ.Π.Ε. ή, κατά περίπτωση, δήλωση υπαγωγής στις Π.Π.Δ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας οφείλει, μέσα σε προθεσμία 4 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος: Αα) να καταβάλει πρόστιμο ύψους 4.000 ευρώ στην Ε.Ε.Τ.Τ., ββ) να υποβάλλει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος αίτημα χορήγησης άδειας κατασκευής κεραίας, γγ) εφόσον δεν υφίσταται γνωμοδότηση της Ε.Ε.Α.Ε. για ορισμένες από τις εκπεμπόμενες συχνότητες, να διακόψει τη λειτουργία αυτών των συχνοτήτων μέχρι να εκδοθεί θετική γνωμοδότηση της Ε.Ε.Α.Ε. επί μελέτης ραδιοεκπομπών για την εγκατεστημένη κατασκευή κεραίας ή και έγκριση της Υ.Π.Α. εφόσον απαιτείται, δδ) να καταβάλει στην Ε.Ε.Α.Ε., μέσα σε 1 μήνα από την υποβολή της αίτησης, ποσό ύψους 500 ευρώ για τη διενέργεια σχετικού ελέγχου (αυτοψία και επί τόπου μέτρηση).
Για τις κατασκευές κεραιών, όπως περιγράφονται παραπάνω μετά την έκδοση της άδειας κατασκευής κεραίας από την Ε.Ε.Τ.Τ., ακολουθούνται οι διαδικασίες υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4495/2017, καθώς και του παρόντος νόμου.
Κατασκευές κεραιών που δεν αδειοδοτούνται από την Ε.Ε.Τ.Τ. μέσα σε προθεσμία 12 μηνών από την έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος που προβλέπει ο νόμος συμπεριλαμβανομένων των δομικών κατασκευών τους και των λοιπών συνοδών έργων τους, απομακρύνονται μέσα σε προθεσμία 3 μηνών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.
Το νομοσχέδιο ορίζει ότι οι πάροχοι οφείλουν να υποβάλλουν στην Ε.Ε.Τ.Τ., εντός 30 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατάλογο με τις υφιστάμενες κατασκευές κεραιών με σαφή και συγκεκριμένη αναφορά του υφιστάμενου αδειοδοτικού πλαισίου που τις διέπει, ενώ μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης τους από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ή την απόρριψη της αιτούμενης άδειας ή την πάροδο της προθεσμίας που τίθεται αναστέλλεται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων ή οι τυχόν επιβληθείσες κυρώσεις ή η κατεδάφιση αυτών.
Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμη τη δημιουργία πάρκων κεραιών και θέσπιση Εθνικού παρατηρητηρίου Η/Μ πεδίων στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας για τον έλεγχο της τήρησης ορίων ασφαλούς έκθεσης στα πεδία.
Στο άρθρο για τις οργανωμένες εκτάσεις υποδοχής κατασκευών κεραιών (πάρκα κεραιών) προβλέπεται ότι διαχειριστής αναλαμβάνει δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, ο οποίος ρυθμίζει την οργάνωση και τη συντήρηση, καθώς και τη γενική εποπτεία του πάρκου και ο οποίος διαθέτει κατάλληλη εμπειρία και μέσα. Κατάλληλη θεωρείται η εμπειρία που έχει αποκτηθεί είτε στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, είτε και στον τομέα διαχείρισης οργανωμένων υποδοχέων δραστηριοτήτων. Η διοίκηση, η διαχείριση και η λειτουργία του πάρκου κεραιών ρυθμίζεται από Κανονισμό λειτουργίας που καταρτίζεται από τον εκάστοτε φορέα διαχείρισης. Με τον Κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα επί των κεραιοσυστημάτων, καθώς και επί των κοινόχρηστων χώρων, υποδομών και εγκαταστάσεων, εφόσον υφίστανται, οι όροι και περιορισμοί που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος, οι απαιτούμενες δαπάνες για τη λειτουργία του πάρκου, η ενδεχόμενη αμοιβή του διαχειριστή, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Ακόμη, στην Ε.ΕΑ.Ε. δημιουργείται το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (Ε.Π.Η.Π.), που έχει ως σκοπό τον διαρκή έλεγχο της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως αυτά καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, μέσω ενός διασυνδεδεμένου συστήματος σταθμών επεξεργασίας και σταθερών, κινητών και φορητών σταθμών μέτρησης των τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ονομαζόμενο «Δίκτυο», με στόχο τη διαρκή ενημέρωση του κοινού.

About Freegr network

Από το Blogger.