ειδήσεις

Φάκελοι στα WIndows μόνο για τα δικά σας μάτια...

Σε αυτήν την ανάρτηση θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να φτιάξετε έναν φάκελο, τον οποίο θα μπορείτε να τον ανοίξετε μόνο βάζοντας έναν κωδικό. Ξεκινάμε:
Στην τοποθεσία στην οποία θέλουμε να δημιουργήσουμε τον κλειδωμένο φάκελο, πατάμε δεξί κλίκ σε κάποιο σημείο της οθόνης και δημιουργούμε ένα αρχείο notepad (σημειωματάριο).
Το ονομάζουμε όπως θέλουμε και το ανοίγουμε. Αντιγράφουμε τον κώδικα που βρίσκετε απο κάτω και τον κάνουμε επικόλληση στο σημειωματάριο μας.
•cls
@ECHO OFF
title Folder GreekPcGuides
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST Freegr.gr goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Enter password to lock folder or for cancel press N
set/p "cho=>"
if %cho%==GreekPcGuides goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Freegr.gr "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to Unlock folder
set/p "pass=>"
if NOT %pass%==Freegr.gr goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" GreekPcGuides
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md GreekPcGuides
echo GreekPcGuides created successfully
goto End
:End

Το αποθηκεύουμε, κλείνουμε το παράθυρο και μετονομάζουμε το .txt αρχείο μας σε .bat
Δηλαδή στο παράδειγμα η ονομασία του αρχείου είναι Freegr.txt και το μετονομάζουμε σε freegr.bat.
Τώρα το τρέχουμε πατώντας πάνω του διπλό κλίκ.
Θα εμφανιστεί ένας φάκελος "Freegr", στον οποίο βάζουμε τα αρχεία που θέλουμε να κλειδώσουμε. Μόλις βάλουμε τα αρχεία, ξανατρέχουμε το αρχείο .bat
Θα μας ζητήσει τον κωδικό πρόσβασης. Γράφουμε Freegr Και πατάμε enter. (στη συνέχεια θα δείξουμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε τον κωδικό και το όνομα του φακέλου και να βάλουμε ότι θέλουμε εμείς). Αυτό ήταν. Εξαφανίστηκε ο φάκελος και έμεινε μόνο το αρχείο .bat.Άν θέλουμε τώρα να εμφανίσουμε πάλι το αρχείο τρέχουμε το .bat. Θα μας ζητήσει κωδικό. Γράφουμε πάλι Freegr. Και πατάμε enter. Αμέσως εμφανίζετε ο φάκελος με τα αρχεία που είχε μέσα! Για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου και τον κωδικό: Πατάτε δεξί κλίκ στο .bat και κλίκ στο Edit (επεξεργασία).
Με οδηγό την παραπάνω εικόνα, αλλάζετε στο δικό σας .bat: Όπου βλέπετε κόκκινο αλλάζετε το αντίστοιχο "Freegr" και βάζετε το όνομα που θέλετε να έχει το φάκελός σας.
Όπου βλέπετε πράσινο είναι ο κωδικός. Το σβήνετε και βάζετε ότι κωδικό θέλετε εσείς.
Προσοχή! Στο δικό σας σημειωματάριο δεν θα έχει τα χρώματα, γιαυτό δίνετε η παραπάνω εικόνα. Βλέπετε σε ποιό σημείο πρέπει να αλλάξετε το Freegr και το αλλάζετε στο αντίστοιχο δικό σας κώδικα.

About Freegr network

Από το Blogger.