athens

Να γιατί αργεί το VDSL στην Ελλάδα (Ote, Vodafone, Wind)

Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο δημοσιεύει σήμερα το adslgr.com το οποίο φέρει τον τίτλο Παράταση του χρονικού ορίου ενεργοποίησης καμπινών VDSL Vectoring/NGA. Αν έχεις χρόνο και το διαβάσεις όλο, όπως παρατίθεται παρακάτω, θα καταλάβεις πλήρως τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η άφιξη του VDSL στην Ελλάδα. 
Τροποποίηση των Αποφάσεων της ΕΕΤΤΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 (Απόφαση Α’ Ανάθεσης), ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β’ Ανάθεσης)και ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ’ Ανάθεσης) ως ισχύουν, ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν οι εταιρείες Vodafone,WIND και ΟΤΕ σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που τους ανατέθηκαν με τις ως άνω Αποφάσεις.
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των επιχειρηματικών πλάνων των παρόχων στο πλαίσιο των ανωτέρω αναθέσεων  οι εταιρείες υπέβαλαν στην ΕΕΤΤ αιτήματα αλλαγής τριμήνου ενεργοποίησης υπαίθριων καμπινών. Οι κύριοι λόγοι τους οποίους επικαλούνταν οι εταιρείες στα αιτήματά τους για την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης ενεργοποίησης των καμπινών είναι οι ακόλουθοι:
Καθυστερήσεις των επιμέρους αδειοδοτήσεων/εγκρίσεων από τους αρμόδιους φορείς (π.χ. Δήμοι, Περιφέρειες, Τροχαία, Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων),
Καθυστέρηση στην ηλεκτροδότηση των υπαίθριων καμπινών από τον ΔΕΔΔΗΕ,
Ειδικές εργασίες ΟΤΕ
Αναγκαστική μετακίνηση καμπινών της εταιρείας λόγω παραπόνων περιοίκων. Τα αιτήματα των εταιρειών συνοδεύονταν με πληροφορίες αναφορικά με το ιστορικό και τους λόγους καθυστέρησης ανά υπαίθρια καμπίνα του κάθε αιτήματός.
Σημειώνεται ότι συχνά οι εταιρείες υποβάλλουν συνεχή αιτήματα αλλαγής πλάνου για τις ίδιες καμπίνες των οποίων η ενεργοποίηση μετακινείται χρονικά καθώς δεν έχει σταθεί δυνατή η άρση των προβλημάτων τα οποία δημιουργούν τις καθυστερήσεις. Τον Ιούλιο του 2019 εκκρεμούν στην ΕΕΤΤ αιτήματα αλλαγής πλάνου τόσο της Vodafone και WIND όσο και του ΟΤΕ.
Με επιστολή της τον Σεπτέμβριο του 2018, η εταιρεία WIND υπέβαλε στην ΕΕΤΤ αίτηση τροποποίησης του συνολικού χρονοδιαγράμματος του εγκεκριμένου πλάνου NGA της WIND όπως αυτό έχει οριστεί στις σχετικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ. Σύμφωνα με την εταιρεία WIND, οι κυριότεροι λόγοι που καθιστούν την τροποποίηση των αποφάσεων επιτακτική είναι οι κάτωθι:
1) Το αρχικό πλάνο της εταιρείας είχε καταρτιστεί βασισμένο σε παραδοχές οι οποίες σήμερα δεν ισχύουν στην πράξη, όπως ότι οι διαδικασίες της ρευματοδότησης και αδειοδότησης θα πραγματοποιούνταν χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις και εντός των οριζόμενων σχετικών διοριών. Παράλληλα υπήρχε η εκτίμηση ότι στο RUO (το οποίο είχε τροποποιηθεί για τη διευκόλυνση της διαδικασίας VDSL vectoring) θα οριζόταν σχετικό SLA στη διαδικασία αντικατάστασης ΤΚΜ ΟΤΕ.
2) Στο χρονικό διάστημα από την έναρξη της εμπορικής διάθεσης έως τη στιγμή της αποστολής της εν λόγω επιστολής έχουν παρατηρηθεί σημαντικές καθυστερήσεις στις σχετικές διαδικασίες, οι οποίες και συνεχίζουν να παραμένουν ιδιαίτερα προβληματικές δίχως να προβλέπεται βελτίωση εντός των επόμενων μηνών.
3) Οι εν λόγω καθυστερήσεις έχουν ως άμεσο συνεπακόλουθο την περαιτέρω ολίσθηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης αφενός λόγω του περιορισμού στο προγραμματισμό των συνεργείων των συνεργαζόμενων εργολάβων και αφετέρου λόγω των περιορισμών στο προγραμματισμό της σύνδεσης των ΥΚ από τον ΟΤΕ .
4) Ειδικότερα σε συγκεκριμένους Δήμους, έχουν έρθει αντιμέτωποι με ιδιαίτερα προβλήματα και συγκεκριμένα:
a. Τον προγραμματισμό των ασφαλτοστρώσεων (συνεχείς αλλαγές, προτεραιοποίηση με βάση τις ανάγκες των Δήμων με αποτέλεσμα να υπάρχουν ασύνδετα τμήματα του δικτύου κλπ.)
b. Τους ειδικούς περιορισμούς από την τροχαία (υλοποίηση δικτύου αυστηρώς σε βραδινές ώρες και κεντρικές οδούς)
Τέλος, αναφέρουν ότι η τροποποίηση του συνολικού πλάνου θα διευκόλυνε σημαντικά και σε διαχειριστικό επίπεδο καθώς δε θα απαιτούνται οι συνεχείς αιτήσεις τροποποίησης ενεργοποίησης συγκεκριμένων υπαίθριων καμπινών από τη μεριά των εταιρειών και οι σχετικοί έλεγχοι από την ΕΕΤΤ.
Σε συνέχεια της ανωτέρω επιστολής η ΕΕΤΤ πραγματοποίησε συνάντηση με τους τρεις παρόχους WIND, Vodafone και ΟΤΕ στους οποίους έχουν ανατεθεί καμπίνες για υλοποίηση δικτύων NGA στο πλαίσιο της διαδικασίας vectoring μέσω των τριών Αποφάσεων της ΕΕΤΤ  προκειμένου να συζητηθούν οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων.
Σε συνέχεια της συνάντησης αυτής, η εταιρεία WIND κατέθεσε στην ΕΕΤΤ τον Δεκέμβριο του 2018 την επιστολή της με συμπληρωματικά στοιχεία, σχετικά με τους μέσους χρόνους ενεργοποίησης μίας υπαίθριας καμπίνας, ο οποίος εκτιμήθηκε στους 15,3 μήνες με σχετική ανάλυση ανάλογα με τα στάδια υλοποίησης. Στην εν λόγω επιστολή η εταιρεία WIND σημείωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις υπηρεσίες των Δήμων και της ΔΕΔΔΗΕ για την επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης και ηλεκτροδότησης και στο πλαίσιο αυτό έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις μεταξύ ανώτερων στελεχών της διοίκησης της εταιρείας με αρμόδια στελέχη των υπηρεσιών των Δήμων και της ΔΕΔΔΗΕ.
Επίσης, η εταιρεία WIND επεσήμανε ότι η μεγάλη καθυστέρηση ηλεκτροδότησης των ήδη κατασκευασμένων καμπινών συνεπάγεται – μεταξύ άλλων – σημαντικά τεχνικά προβλήματα και επιπλέον κόστη στο δίκτυό τους.
Ενδεικτικά αναφέρουν ότι:
− Υπάρχει υψηλός κίνδυνος βανδαλισμού και κλοπής εξοπλισμού από τις καμπίνες χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αποτροπής καθώς δεν είναι εφικτή η λήψη σήματος ειδοποίησης για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην καμπίνα
− Υπάρχει υψηλός κίνδυνος φθοράς του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και των συσσωρευτών λόγω άμεσης έκθεσης της καμπίνας σε ακραίες καιρικές συνθήκες για διάστημα μηνών από την μη λειτουργία του συστήματος κλιματισμού
− Προκύπτει επιπρόσθετο διαχειριστικό και οικονομικό κόστος από την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών υλοποίησης για όλες τις εμπλεκόμενες καμπίνες με πρόσθετες επισκέψεις, καθώς απαιτείται μετά την ρευματοδότηση πρόσθετη επίσκεψη για την ενεργοποίηση του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού πρόσβασης και επίσκεψη για την διενέργεια των δοκιμών αποδοχής συνολικά της κατασκευής.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, η ΕΕΤΤ κάλεσε και τους άλλους δύο παρόχους πρόσβασης να υποβάλουν σχετικά στοιχεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλε η εταιρεία Vodafone με επιστολή της τον Απρίλιο του 2019:
− Ο μέσος χρόνος αδειοδότησης από Δήμους/Περιφέρειες είναι 5,41 μήνες
− Ο μέσος χρόνος κατασκευής καμπίνας από τον ΠΠ είναι 2,81 μήνες
− Ο μέσος χρόνος αντικατάστασης ΤΚΜ ΟΤΕ είναι 2,7 μήνες
− Ο μέσος χρόνος ρευματοδότησης από την υποβολή της σχετικής αίτησης είναι 5,36 μήνες
− Ο μέσος χρόνος ενεργοποίησης μετά την ρευματοδότηση είναι 2,07 μήνες
Η εταιρεία Vodafone επεσήμανε ότι, κατόπιν της ολοκλήρωσης ηλεκτροδότησης δύναται να προκύψουν πρόσθετα ζητήματα τα οποία δεν είναι δυνατό να εντοπιστούν ή/και αρθούν πριν την ολοκλήρωση ηλεκτροδότησης. Ο χρόνος δε αποκατάστασης είναι μεταβλητός ανάλογα με το μέγεθος του ζητήματος ή/και βλάβης και από το εάν απαιτούνται πρόσθετες αδειοδoτήσεις για την τυχόν μετατόπιση και αποκατάσταση (ενδεικτικά προβλήματα στην οπτική υποδομή λόγω βλαβών και προβλημάτων στην όδευση του δικτύου, προβλήματα προστασίας ηλεκτρικού δικτύου, αναγκαστική μετατόπιση ακόμη και μετά την ηλεκτροδότηση, κα). Επίσης, η εταιρεία επισημαίνει ότι στις περιπτώσεις που προκύπτουν μη προγραμματισμένοι λόγοι καθυστέρησης οι οποίοι προκαλούν «τρύπες» στο πλάνο υλοποίησης, απαιτείται νέος προγραμματισμός/σχεδιασμός για την αποκατάστασή τους, λαμβάνοντας υπόψη και τα ζητήματα οικονομιών κλίμακας που προκύπτουν (προγραμματισμός συνεργείων, ανθρώπινου δυναμικού και πόρων).
Στην εν λόγω επιστολή η εταιρεία Vodafone ενημέρωσε την ΕΕΤΤ ότι έχει προωθήσει έγγραφες οχλήσεις και έχει προκαλέσει πολλές συναντήσεις ειδικά για το ζήτημα των καθυστερήσεων. Επιπλέον έχει υποβάλλει και σχετικές προτάσεις αντιμετώπισης και βελτίωσης του ρυθμού ολοκλήρωσης των εργασιών από πλευράς ΔΕΔΔΗΕ με την συνεργασία και συμβολή και της αρμόδιας Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, καθώς το εν λόγω έργο έχει υπαχθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ) στο καθεστώς «Επιτάχυνσης και διαφάνειας υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (fast track), χωρίς ωστόσο να υπάρξει ουσιώδης διαφοροποίηση ή δέσμευση ως προς τους χρόνους παράδοσης.
Σε αντίστοιχες ενέργειες και συναντήσεις η εταιρεία έχει προβεί και στις περιπτώσεις που η καθυστέρηση οφείλεται σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς που εμπλέκονται στην αδειοδότηση καμπινών/δικτύου (ενδεικτικά Τεχνική Υπηρεσία του εκάστοτε Δήμου, Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, Εφορεία Αρχαιοτήτων, Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων & Τεχν. Έργων όπου η εταιρεία έχει αντιμετωπίσει σχετική καθυστέρηση ως προς την έγκριση θέσης καμπινών, κυρίως λόγω αναβολής λήψης αποφάσεων επί της έγκρισης μελέτης και λειτουργίας καμπινών και επανεξέτασης του τρόπου κατασκευής των καμπινών.
Επίσης, η εταιρεία ανέφερε ότι σοβαρές καθυστερήσεις σε αρκετές περιπτώσεις αντιμετωπίζουν ως προς την έκδοση Αποφάσεων μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας από την Τροχαία καθώς και ως προς την καθυστέρηση έγκρισης μελέτης σήμανσης (από τις επιμέρους Περιφέρειες). Περαιτέρω σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν και από πλευράς του ΟΤΕ κυρίως όταν πρόκειται να διενεργηθούν ειδικές εργασίες αντικατάστασης και διάσπασης καμπινών, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα της εταιρείας για την υλοποίηση Απομακρυσμένων Συνεγκαταστάσεων.
Σύμφωνα με την εταιρεία Vodafone, το μείζον θέμα που προκαλείται από την καθυστέρηση ρευματοδότησης μιας ήδη κατασκευασμένης καμπίνας αφορά κατά κύριο λόγο στον επιχειρησιακό τομέα. Συγκεκριμένα οι διαθέσιμοι πόροι που χρησιμοποιούνται για το έργο είναι συγκεκριμένοι και περιορισμένοι. Αντίστοιχα ο προϋπολογισμός του έργου είναι καθορισμένος. Έχοντας υπόψιν τις ως άνω δύο παραμέτρους, η καθυστέρηση ρευματοδότησης φέρει ως αποτέλεσμα την αναπόφευκτη, αλλά εύλογη χρονική αναδιάταξη του έργου προς άλλη κατεύθυνση/περιοχή NGA ώστε να μειωθεί ο αρνητικός αντίκτυπος στο συνολικό πλάνο και η ζημία που επέρχεται στην Εταιρεία λόγω της ως άνω αναμονής και «αδράνειας» των πόρων της εταιρείας. Όταν πολύ αργότερα στην εξέλιξη του έργου χορηγείται ρευματοδότηση, το έργο μπορεί να έχει ήδη στραφεί σε άλλη κατεύθυνση και ως εκ τούτου απαιτείται νέος προγραμματισμός/σχεδιασμός για την επαναφορά του, λαμβάνοντάς υπόψη και τα ζητήματα οικονομιών κλίμακος που προκύπτουν (προγραμματισμός συνεργείων, ανθρώπινου δυναμικού και πόρων).
Ως προς τα τεχνικά ζητήματα, ένα τεχνικό πρόβλημα που προκαλείται εξαιτίας της μη ηλεκτροδότησης μιας κατασκευασμένης καμπίνας, είναι η δημιουργία στο εσωτερικό της καμπίνας ενός «μικρο-περιβάλλοντος» αυξημένης υγρασίας και θερμοκρασίας. Το εν λόγω περιβάλλον ευνοεί την οξείδωση του ενεργού εξοπλισμού ο οποίος είναι εγκατεστημένος (για παράδειγμα εναλλάκτες θερμοκρασίας). Αποτέλεσμα αυτού είναι η αύξηση του κινδύνου καταστροφής του εξοπλισμού κατά την πρώτη ηλεκτροδότηση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε μη προϋπολογισμένο κόστος αποκατάστασης αλλά και χρονικής καθυστέρησης, καθώς για να ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση πρέπει να προχωρήσουν σε αντικατάσταση του εξοπλισμού. Τέλος, αναφέρει η εταιρεία, υπάρχουν περιπτώσεις όπου εμφανίζονται υψηλές θερμοκρασίες, λόγω της μη ψύξης της καμπίνας, που αντίστοιχα λειτουργούν αρνητικά στον εξοπλισμό, και πολλές φορές φτάνουν στα όρια των θερμικών ανοχών τόσο του ενεργού όσο και του παθητικού εξοπλισμού αυτής.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλε η εταιρεία ΟΤΕ με τη σχετ. ιε επιστολή της τον Απρίλιο του 2019:
− Ο μέσος χρόνος αδειοδότησης από Δήμους/Περιφέρειες είναι 80 ημέρες
− Ο μέσος χρόνος κατασκευής καμπίνας από τον ΠΠ είναι 82 ημέρες
− Ο μέσος χρόνος ρευματοδότησης από την υποβολή της σχετικής αίτησης είναι 277 ημέρες
− Ο μέσος χρόνος ενεργοποίησης μετά την ρευματοδότηση είναι 30 ημέρες
Σύμφωνα με τον ΟΤΕ, το βασικότερο πρόβλημα στην περίπτωση καθυστέρησης ρευματοδότησης μίας ήδη κατασκευασμένης καμπίνας είναι ότι ο εξοπλισμός παραμένει εκτεθειμένος στις περιβαλλοντικές συνθήκες (υγρασία, ακραίες θερμοκρασίες κ.α.) χωρίς να λειτουργούν τα συστήματα προστασίας του και έτσι ενδέχεται να υποστεί φθορές ή και ολική καταστροφή.
Η εταιρεία Vodafone συμπληρωματικά αναφέρει ότι πέραν των ως άνω λόγων καθυστέρησης, τους τελευταίους μήνες την κατάσταση δυσχεραίνει η παρατεταμένη εκλογική περίοδος, εξαιτίας της οποίας έχουν κυριολεκτικά παγώσει οι αδειοδότήσεις και απαιτούμενες ενέργειες από πλευράς των αρμόδιων εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων. Σε συνέχεια των αναφερθέντων, η εταιρεία εκτιμά ότι βάση της εμπειρίας της, των μέσων χρόνων ενεργοποίησης και των προσκομμάτων/καθυστερήσεων που έχουν αντιμετωπίσει και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν, με βεβαιότητα πλέον εκτιμούν ότι όχι μόνο δεν θα μπορούν να ολοκληρώσουν το προβλεπόμενο πλάνο έως την λήξη του τρίτου τριμήνου 2019, αλλά ότι, ιδίως σε ορισμένες περιπτώσεις/περιοχές ο χρόνος μπορεί να ξεπεράσει και προσεγγίσει ακόμη και τους δώδεκα μήνες.
Σύμφωνα με την εταιρεία, έχει προβεί σε εννιά (9) επικαιροποιήσεις πλάνου με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε διαχειριστικό φόρτο για τη συλλογή και αναλυτική τεκμηρίωση εκάστου αιτήματος επικαιροποίησης, τόσο για την εταιρεία όσο και για τα αρμόδια στελέχη της ΕΕΤΤ. Σημειώνουν δε, ότι για το σύνολο των επικαιροποιήσεων που έχουν αιτηθεί, αποδεδειγμένα η καθυστέρηση ήταν εκτός των ορίων ελέγχου της εταιρείας.

About Freegr network

Από το Blogger.