Europe

Σχέδιο για την επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΕ έως το 2030

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία — ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της κοινωνίας και της οικονομίας μας έως το 2030. Η προτεινόμενη πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία θα μετουσιώσει τις ψηφιακές φιλοδοξίες της ΕΕ για το 2030 σε έναν συγκεκριμένο μηχανισμό υλοποίησης. 
Θα θεσπίσει πλαίσιο διακυβέρνησης βασισμένο σε έναν ετήσιο μηχανισμό συνεργασίας με τα κράτη μέλη για την επίτευξη των στόχων του 2030 για τη ψηφιακή δεκαετία, σε επίπεδο Ένωσης, στους τομείς των ψηφιακών δεξιοτήτων, των ψηφιακών υποδομών, της ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών. Επίσης, η πορεία αποσκοπεί στον προσδιορισμό και την υλοποίηση ψηφιακών έργων μεγάλης κλίμακας με τη συμμετοχή της Επιτροπής και των κρατών μελών. Η πανδημία κατέδειξε τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει η ψηφιακή τεχνολογία για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος με ευημερία. Ειδικότερα, η κρίση έφερε στο φως τη διάσταση μεταξύ των ψηφιακά ικανών επιχειρήσεων και εκείνων που δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει ψηφιακές λύσεις και ανέδειξε το χάσμα μεταξύ των επαρκώς συνδεδεμένων αστικών περιοχών και των αγροτικών ή απομακρυσμένων περιοχών. Η ψηφιοποίηση προσφέρει πολλές νέες ευκαιρίες στην ευρωπαϊκή αγορά, όπου περισσότερες από 500 000 θέσεις εργασίας για εμπειρογνώμονες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και των δεδομένων παρέμειναν κενές το 2020. Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες, η πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία θα πρέπει να ενισχύει τον ηγετικό μας ρόλο στα ψηφιακά θέματα και να προωθεί ανθρωποκεντρικές και βιώσιμες ψηφιακές πολιτικές που θα ενισχύουν τη θέση πολιτών και επιχειρήσεων. 
 Η Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή, δήλωσε τα εξής: «Το ευρωπαϊκό όραμα για το ψηφιακό μέλλον αφορά ένα μέλλον στο οποίο η τεχνολογία καθιστά ισχυρότερη τη θέση των πολιτών. Έτσι, προτείνουμε σήμερα ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού. Για ένα μέλλον όπου η καινοτομία θα λειτουργεί προς όφελος των επιχειρήσεων και των κοινωνιών μας. Σκοπός μας είναι η θέσπιση ενός πλαισίου διακυβέρνησης που θα βασίζεται σ' έναν ετήσιο μηχανισμό συνεργασίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι στους τομείς των ψηφιακών δεξιοτήτων, των ψηφιακών υποδομών, της ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών.» Ο Τιερί Μπρετόν, Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε: «Η Ευρώπη είναι αποφασισμένη να είναι επικεφαλής στον παγκόσμιο τεχνολογικό αγώνα δρόμου. Ο καθορισμός των στόχων που θέσαμε για το 2030 ήταν ένα σημαντικό βήμα· τώρα όμως πρέπει και να τους πετύχουμε. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη δεν θα βρεθεί σε θέση μεγάλης εξάρτησης τα επόμενα χρόνια. Διαφορετικά, θα παραμείνουμε εκτεθειμένοι στα σκαμπανεβάσματα της παγκόσμιας σκηνής και θα μείνουμε πίσω όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Πιστεύω σε μια Ευρώπη που έχει θέση ηγέτη —και όχι απλώς υπεργολάβου— στις αγορές του μέλλοντος.» 
  Πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία 
Έχοντας ως βάση την Ψηφιακή Πυξίδα 2030, στην οποία παρουσίασε το όραμα για έναν επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας της Ευρώπης έως το τέλος της δεκαετίας, η Επιτροπή θεσπίζει πλέον ένα ισχυρό πλαίσιο διακυβέρνησης για την επίτευξη των ψηφιακών στόχων με τη μορφή μιας πορείας προς την ψηφιακή δεκαετία. Η ψηφιακή πρόοδος στα κράτη μέλη υπήρξε πολύ άνιση τα τελευταία χρόνια. Η τάση δείχνει ότι η πρόοδος τω

ν χωρών που προχωρούσαν με βραδύ ρυθμό πριν από πέντε χρόνια παρέμεινε αργή μέχρι σήμερα. 
Με αυτή τη νέα πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία, θα υπάρξει διαρθρωμένη συνεργασία για την επίτευξη των συμφωνημένων στόχων, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις διαφορές μεταξύ των σημείων εκκίνησης των κρατών μελών. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ενός ετήσιου μηχανισμού συνεργασίας με τα κράτη μέλη, ο οποίος θα αποτελείται από: Ένα δομημένο, διαφανές και κοινό σύστημα παρακολούθησης με βάση τον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) για τη μέτρηση της προόδου στην επίτευξη καθενός από τους στόχους για το 2030, το οποίο θα περιλαμβάνει και βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ).

About Freegr network

Από το Blogger.