ειδήσεις

Νίκη μετά από προσφυγή της ΕΕΛ/ΛΑΚ για έργο του Υπουργείου Εξωτερικών

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) στο πλαίσιο των δράσεών της για την αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων, λογισμικού και τεχνολογιών και την προώθηση της διαφάνειας σε όλους τους τομείς της δράσης της δημόσιας διοίκησης, αλλά και την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης απέστειλε προδικαστική προσφυγή στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εξωτερικών και στον Υφυπουργό Εξωτερικών για το έργο “Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις”. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ προέβη σε αυτή την πράξη καθώς οι προδιαγραφές που παρουσιάζονται στους πίνακες συμμόρφωσης του προκηρυσσόμενου έργου ευνοούσαν συγκεκριμένες τεχνολογικές λύσεις παραβιάζοντας έτσι την αρχή της ισότητας και μη επιτρέποντας τη χρήση άλλων τύπων λογισμικού. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ παρενέβη στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου ως οργανισμού δημοσίου συμφέροντος ο οποίος προωθεί την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανοιχτότητας.
Η πρακτική της προκήρυξης έργων που αποκλείουν το ΕΛ/ΛΑΚ ή μικρές και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις πληροφορικής δημιουργεί αύξηση του εμπορικού ελλείμματος της χώρας καθώς δημιουργούνται απαιτήσεις για την αγορά και ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού με αποτέλεσμα να ζημιώνεται η ελληνική αγορά πληροφορικής σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη για τη χώρα περίοδο. Η εγχώρια αγορά πληροφορικής πλήττεται σημαντικά καθώς τα κονδύλια δεν καταλήγουν σε τοπικές μικρομεσαίες εταιρίες, οι οποίες ασχολούνται με την παραμετροποίηση και προσαρμογή ανοιχτού λογισμικού και ανοιχτών τεχνολογιών αλλά γίνονται κόστη αδειοδότησης.
Είναι απαραίτητο η ανάπτυξη λογισμικού για τους δημόσιους οργανισμούς να οδηγεί στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας και υπηρεσιών που είναι αξιοποιήσιμες διεθνώς και να ενισχύεται η τοπική οικονομία υπηρεσιών με νέες θέσεις εργασίας, θέτοντας τις βάσεις για ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης που αποτελεί και το κύριο ζητούμενο της εποχής μας.

About Freegr network

Από το Blogger.