freegr

Στροφή στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων κάνει η χώρα - Στα σκαριά κεντρική πλατφόρμα IοΤ


 Στροφή στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων, κατά κόσμον IoT, κάνει η χώρα, με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να προχωρά στην προκήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την δημιουργία μιας ολοκληρωμένης οριζόντιας πλατφόρμας Internet of Things (iot.gov.gr) και ενός δικτύου αισθητήρων.

Ειδικότερα το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει προκηρύξει διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 3,72 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ο οποίος θα πραγματοποιηθεί με σφραγισμένες προσφορές, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Ο υπερθεματιστής θα συνάψει μεικτή σύμβαση προμήθειας και υπηρεσιών για να χτίσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ΙοΤ (iot.gov.gr) και ένα δίκτυο αισθητήρων, να δημιουργήσει δηλαδή, μια κεντρική, οριζόντια πλατφόρμα Internet of Things (iot.gov.gr), η οποία θα παρέχει την βασική υποδομή σε όσους φορείς επιθυμούν να αναπτύξουν διαφορετικές λύσεις γύρω από το Internet of Things. Η πλατφόρμα θα εγκατασταθεί στο περιβάλλον G-Cloud, αξιοποιώντας τους πόρους του public cloud Azure που είναι διαθέσιμοι στο G-Cloud, ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά υποστηρίζοντας και κρίσιμες λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης.

Η πλατφόρμα και το δίκτυο αισθητήρων για μέτρηση κρίσιμων δεικτών ευημερίας

Η εν λόγω υποδομή σε συνδυασμό με τους αισθητήρες θα μπορεί να ενσωματώσει λύσεις όπως η μέτρηση κρίσιμων δεικτών ευημερίας (περιβαλλοντικοί δείκτες, ακτινοβολία, κατανάλωση ενέργειας κλπ), η παρακολούθηση κρίσιμων υποδομών του κράτους ή και εφαρμογές των έξυπνων πόλεων.

Για την ακρίβεια προβλέπεται να κατασκευαστούν:

  • μια κεντρική πλατφόρμας IoT η οποία θα υποστηρίζει στην αρχική εγκατάσταση κατ΄ ελάχιστο 500 ΙοΤ συσκευές οι οποίες θα μπορούν να ανήκουν σε τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικά υποσυστήματα (verticals), με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον συσκευές και υποσυστήματα,
  • μια πλατφτόρμα κυβερνοάσφάλεια ΙοΤ αλλά
  • ένα ευρύ δίκτυο σταθμών αισθητήρων (135 σταθμοί) για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα, των μετεωρολογικών συνθηκών, της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και της στάθμης και ταχύτητας ροής των ποταμιών.

Η κεντρική πλατφόρμα ΙοΤ, θα συγκεντρώνει δεδομένα και λειτουργίες από επιμέρους «έξυπνες» εφαρμογές και θα παρέχει υπηρεσίες προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την κεντρική διοίκηση.

Παράλληλα θα συγκεντρώνει και δεδομένα που παράγονται από διάφορες πηγές, όπως είναι αισθητήρες, διασυνδεδεμένες συσκευές, συστήματα διαχείρισης και διάφορες άλλες εφαρμογές και κατόπιν θα τα κανονικοποιεί, μετατρέποντάς τα σε μορφή που είναι κατάλληλη για περαιτέρω χρήση και εκμετάλλευση.

Για το λόγο αυτό προβλέπεται να είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής, βασισμένη στη νεφοϋπολογιστική (cloud based) και να επιτρέπει τη διασύνδεση και την επικοινωνία μεμονωμένων λύσεων και εφαρμογών Internet of Things καθώς και τη συλλογή δεδομένων από ετερογενή συστήματα και από διάφορες «διασυνδεδεμένες» συσκευές / αισθητήρες που θα είναι τοποθετημένες σε υποδομές (όπως δίκτυα κοινής ωφέλειας, δρόμους, ιστούς οδοφωτισμού, φανάρια διαχείρισης της κυκλοφορίας, δημόσια κτίρια κ.α. ).

Δεδομένης της ανοικτής αρχιτεκτονικής της μάλιστα, φορείς που ειδικεύονται στην ανάπτυξη εφαρμογών, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα που παράγουν αισθητήρες, κάμερες και άλλα τελικά σημεία διασύνδεσης (end devices) για να αναπτύσσουν συνεχώς νέες υπηρεσίες ενώ τρίτες εφαρμογές θα μπορούν να αναλύουν περαιτέρω τα αποθηκευμένα δεδομένα.

Στόχοι του έργου

Στόχος της κεντρικής, οριζόντιας διαχείρισης είναι ότι η πλατφόρμα θα παρέχει την απαιτούμενη ασφάλεια, αλλά και όλα τα απαραίτητα εφόδια για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση τέτοιων συστημάτων από τους αρμόδιους φορείς, επιτρέποντας παράλληλα υλοποιήσεις, με διαφορετικές και ετερογενείς τεχνολογίες, αρχιτεκτονικές λύσεις και παρόχους. Με αυτό τον τρόπο θα επιτυγχάνονται και οικονομίες κλίμακας και συνέργειες, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη των πολιτών από την εφαρμογή ΙοΤ λύσεων.

Συμπληρωματικά βέβαια, μέσω της αξιοποίησης μιας ενιαίας, κεντρικής πλατφόρμας με ανοικτά πρότυπα και με επαυξημένη κυβερνοασφάλεια, θα παρέχεται πρόσβαση σε πλήθος χρηστών, γεγονός που θα επισπεύσει τον χρόνο δοκιμής και θέσης σε παραγωγική λειτουργία των IoT εφαρμογών.

Αντίστοιχα και το δίκτυο αισθητήρων που θα αναπτυχθεί για την μέτρηση περιβαλλοντικών δεικτών, θα αποτελέσει μια end to end λύση, η οποία θα λειτουργήσει ως οδηγός για την υλοποίηση άλλων, αντίστοιχων έργων πανελλαδικής κλίμακας.

Να σημειωθεί ότι το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και θα κατακυρωθεί στον ενδιαφερόμενο που θα καταθέσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά λαμβάνοντας υπόψη την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, όπως αυτή περιγράφεται στα κριτήρια του τεύχους διακήρυξης.

About Freegr network

Από το Blogger.