ειδήσεις

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6 ΚΑΡΤΕΣ SIM ΚΆΘΕ ΦΥΣΙΚΌ ΠΡΟΣΩΠΟ

Δημοσιεύτηκε στις 9/8/2017 ΦΕΚ Α 116 , Ο νόμος 4487 (Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.)
Στο άρθρο 46 (Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3783/2009) προβλέπονται τα ακόλουθα: 
Ο ν. 3783/2009 (Α΄ 136) τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:
α) Στην παράγραφο 1 μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Οι πάροχοι δύνανται να συλλέγουν και να τηρούν τα στοιχεία ταυτοποίησης και τις υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 είτε σε έντυπη είτε σε ψηφιακή μορφή, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα των ανωτέρω εγγράφων.»
β) Προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Στην περίπτωση συνδρομητών φυσικών προσώπων, δεν επιτρέπεται η ενεργοποίηση από πάροχο περισσοτέρων από έξι (6) καρτών ταυτότητας συνδρομητή (SIM, USIM ή άλλη αντίστοιχη), εφόσον πρόκειται για τον ίδιο ταυτοποιημένο συνδρομητή. Η υποχρέωση ως προς
τον ανώτατο αριθμό καρτών ισχύει για κάθε πάροχο διακριτά και όχι σωρευτικά για το σύνολο των παρόχων που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά.»
2. Μετά το άρθρο 3 προστίθεται άρθρο 3Α ως εξής:
«Άρθρο 3A
Για κάρτες ταυτότητας συνδρομητή (SIM, USIM ή άλλη αντίστοιχη) οι οποίες προορίζονται αποκλειστικά για χρήση επικοινωνίας μηχανής με μηχανή (Μ2Μ) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3783/2009. Με απόφαση της ΕΕΤΤ ορίζονται τα στοιχεία που οφείλουν,να τηρούν οι πάροχοι για τις κάρτες ταυτότητας συνδρομητή (SIM, USIM ή άλλη αντίστοιχη) που διαθέτουν αποκλειστικά για χρήση επικοινωνίας μηχανής με μηχανή (Μ2Μ).»
3. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3783/2009 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή, ταυτοποίησης κινητού τερματικού και η υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, εάν τηρούνται σε ψηφιακή μορφή, διαγράφονται και εάν τηρούνται σε έντυπη μορφή καταστρέφονται μετά την πάροδο τριών (3) ετών από τη διακοπή
του συμβολαίου μεταξύ παρόχου και συνδρομητή ή τηγια οποιονδήποτε λόγο διακοπή της υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας. Εάν έχουν διαγράφει ή καταστραφεί αντίστοιχα, απαιτείται η εκ νέου υποβολή τους από το συνδρομητή προς τον πάροχο για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας.»
4. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η ΕΕΤΤ διενεργεί ελέγχους σχετικά με την τήρηση της υποχρέωσης ταυτοποίησης των συνδρομητών κατά το άρθρο 14 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82).
2. Στους παρόχους που κριθούν υπαίτιοι παραβάσεων του παρόντος νόμου, σχετικά με τους όρους ταυτοποίησης των συνδρομητών, επιβάλλονται από την ΕΕΤΤ οι προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου 77 του ν. 4070/2012.»
Πηγή: www.et.gr  - αναζητήσεις - νόμοι -4487

About Freegr network

Από το Blogger.